• Home
 • /
 • O „Passarii” słów kilka…

O „Passarii” słów kilka…


W roku 1988 przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, z inicjatywy członków dwóch olsztyńskich kół PZW Stomil i Grot powstał Olsztyński Klub Pstrągarzy. Na zebraniu założycielskim, w dniu 7 grudnia 1988 jednogłośnie przyjęto nazwę Klubu: PASSARIA. Był to pomysł naszego gościa honorowego, ówczesnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie Stanisława Dąbrowskiego. Pan Stanisław wspierał nasze działania do końca swojego urzędowania i trzeba przyznać, że bez jego zaufania stowarzyszenie nie miałoby szans na powstanie w tamtym czasie.

Klub zrzeszał grono osób, które wbrew panującym stereotypom, wędkarstwo postrzegały nie jako sposób na pozyskanie ryb na potrzeby konsumpcyjne, lecz możliwość bliskiego obcowania z przyrodą, dla których łowienie ryb było tylko pretekstem dla kontaktu z naturą.
Skrawkiem przyrody nam najbliższym była i jest rzeka Pasłęka płynąca w otoczeniu stosunkowo mało zmienionego przez człowieka środowiska w której wciąż oprócz świetnie się mających bobrów, dogodne warunki do bytowania znalazł pstrąg potokowy i lipień. Właśnie świadomość konieczności ochrony środowiska życia tych pięknych ryb, stała się przyczynkiem do powstania Klubu i powołania, przez grono entuzjastów nowej organizacji: Towarzystwa Miłośników Pasłęki PASSARIA.


Pomysł powołania stowarzyszenia pojawił się w roku 1995, zaś formalnie rozpoczęło ono działalność 1 lutego 1996r. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel ochronę wód „pstrągowych” województwa warmińsko-mazurskiego oraz ginących gatunków ryb (m.in. pstrąga potokowego i lipienia), ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Pasłęki i jej dorzecza.

Towarzystwo Miłośników PAsłęki Passaria

Towarzystwo Miłośników Pasłęki jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr-em 0000059946. Działalność swoją prowadzi całkowicie „pro bono” oraz zgodnie z zapisami przyjętego statutu, realizując przyjęte cele przez:

 • ewidencjonowanie i zgłaszanie odpowiednim władzom wszelkich niekorzystnych dla środowiska zjawisk na terenach podlegających ochronie (zanieczyszczanie wód, melioracja),
 • zwalczanie kłusownictwa,
 • odtworzenie (renaturyzacja) zniszczonych przez melioracje odcinków rzek,
 • udział w prowadzeniu gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnej z zasadami ochrony przyrody,
 • prowadzenie promocyjnych akcji związanych z ochroną przyrody,
 • organizowanie imprez sportowo-turystycznych,
 • opiniowanie decyzji planistycznych mogących mieć wpływ na przedmiot działania Stowarzyszenia.

Najważniejsze przeprowadzone przedsięwzięcia:

1.Nieustanny monitoring stanu środowiska dorzecza rzek na naszym terenie ze szczególnym uwzględnieniem rz. Pasłęki i zgłaszanie obserwacji związanych z niekorzystnymi zjawiskami do odnośnych urzędów. Przykłady:

 • wielokrotnie (w latach 2005 – 2016) zgłaszane informacje na temat wadliwego działania oczyszczalni ścieków w m. Łukta zaowocowały karami finansowymi dla Gminy Łukta a w końcu decyzją o remoncie i rozbudowie obiektu w latach 2018 – 2020.
 • monitoring prac melioracyjnych na terenie dorzecza rz. Pasłęki- sprawa dotyczy głównie tzw. „prac utrzymaniowych” prowadzonych na rzece Łukciance będącej siedliskiem ginących i chronionych gatunków ryb (strzebla, głowacz) oraz głównym tarliskiem pstrąga w tej części dorzecza Pasłęki.
 • monitorowanie przypadków zanieczyszczenia wód.
 • monitoring nielegalnych działań związanych z wycinką drzew i „prywatnymi melioracjami” na terenie rezerwatu przyrody.
 • monitoring przypadków zaśmiecanie terenów nad rzeką Pasłęką i jej dopływami.

2. Proekologiczne działanie edukacyjne. Przykłady:

 • Coroczne akcje zbierania śmieci na terenie rezerwatu i nad dopływami rzeki Pasłęki.
 • Akcje zbierania śmieci i zarybienia prowadzimy również wspólnie z dziećmi ze szkoły w Łukcie w celu zwiększenia ich wrażliwości na kwestie ochrony środowiska.
 • Organizowaliśmy spotkania proekologiczne na terenie szkół w Łęgutach, w Mostkowie i Łukcie. Tematem pogadanek była konieczność ochrony środowiska wodnego Pasłęki ze szczególnym uwzględnieniem ginących gatunków ryb.
 • W latach 2000 – 2006 organizowaliśmy Olsztyńskie Święto Pstrąga: festyn mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta i zwrócenie uwagi na konieczność ochrony najpiękniejszych rzek województwa: Pasłęki i Łyny.

3. Wspomaganie RDOŚ w Olsztynie i ZO PZW w Olsztynie w ochronie rezerwatu na rz. Pasłęce. Przykłady:

 • Wspomaganie RDOŚ w Olsztynie w sprawach tworzenia wieloletnich planów zadań ochronnych dla rezerwatów nad rzekami Pasłęka i Łyna.
 • Wspomaganie PZW w tworzeniu operatów rybackich dla obwodów leżących na terenie zainteresowania Towarzystwa.
 • Poprawa oznakowania rezerwatu poprzez wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych.
 • Patrole antykłusownicze prowadzone wspólnie z Policją oraz Strażą Rybacką.
 • Coroczne pilnowanie miejsc tarłowych pstrąga na rzece Pasłęce (2 -3tygodnie).
 • Współfinansowanie paliwa dla Straży Rybackiej działającej na terenie rzeki Pasłęki.
 • Wielokrotnie braliśmy udział w akcjach sadzenia drzew i żywokołów nad rzeką Pasłęką. Akcje te organizowało Nadleśnictwo.

4.Wspomaganie użytkownika wód – Polskiego Związku Wędkarskiego w działaniach gospodarczych na terenie dorzecza Pasłęki. Przykłady:

 • W latach 1996 – 2001 hodowla narybku metodą „wrocławską” tj. w okresie wiosennym do małych rzeczek i strumieni (Łukta, Rentynka) wpuszczany był wylęg pstrąga potokowego wiosną następnego roku ryby te (już jako narybek) były odławiane i przerzucane do rz. Pasłęki.
 • W latach 2002 – 2006 zarybienia prowadzone były w oparciu o narybek kupowany w ośrodkach zarybieniowych ze składek własnych i środków pozyskanych od sponsorów.
 • Od 2007r do zarybień, zgodnie z wytycznymi Planu Zagospodarowania Rezerwatu używany jest wyłącznie narybek wychowany w ośrodku zarybieniowym w Komorowie a pochodzący od tarlaków pozyskanych z Pasłęki.
 • W celu pozyskania materiału do zarybień i zbudowania stada tarłowego w Komorowie, corocznie prowadzone są odłowy tarlaków w Pasłęce. Pozyskane nad rzeką produkty płciowe pstrąga przewożone są następnie do ośrodka zarybieniowego gdzie trafiają do inkubatorów. Tarlaki trafiają od razu z powrotem do rzeki.
 • W celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych działań w latach 2010 – 2016 przed zarybieniem znakowano narybek poprzez obcięcie płetwy tłuszczowej.
 • Prowadzenie odłowów kontrolnych w celu zbadania składu i stanu ichtiofauny na terenie dorzecza Pasłęki.
 • W latach 2015 – 2017 zarybienia wylęgiem pstrąga dopływów Pasłęki.
 • Coroczna inwentaryzacja gniazd tarłowych pstrąga na rzece Pasłęce.

Nikt z członków naszego Klubu i Stowarzyszenia za udział w w.w. pracach nie pobiera jakichkolwiek wynagrodzeń. W przyszłości w dalszym ciągu planujemy kontynuować w.w. działania, z położeniem większego nacisku na zdobywanie środków finansowych, które to chcemy przeznaczyć na zarybienia i ochronę doliny rzeki.

zadrzewianie Pasłęki

Zadania dla TMP na lata najbliższe lata:

 • Poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności statutowej.
 • Ochrona przeciwkłusownicza terenu rezerwatu.
 • Rozpoczęcie prób ze „sztucznymi tarliskami pstrąga.
 • Rozpoczęcie procesu ewidencjonowania źródeł zanieczyszczeń i innych zagrożeń dla środowiska w zlewni Pasłęki (idea „patroli ekologicznych).
 • Zatrudnienie strażników do ochrony rezerwatu.
 • Wykrywanie i eliminownie źródeł zanieczyszczeń.
 • Renaturyzacja rz. Łukcianki, Giłwy pow. Leśniczówki Żelazowice.
 • Renaturyzacja odcinka łąkowego Pasłęki.