• Home
 • /
 • Istotne informacje

Istotne informacje


SKŁAD ZARZĄDU:

 1. Prezes – Piotr Piskorski, tel. 601 841 334, piotr.piskorski61@gmail.com
 2. V-ce Prezes ds. Gospodarki (zarybienia, odłowy) – Andrzej Kapusta, tel. 669 220 400, mail: kasta@infish.com.pl
 3. V-ce Prezes ds. ochrony rzeki (kłusownictwo, zanieczyszczenia) – Bartosz Czarnecki, tel. 507 631 200, mail: bczarnecki82@wp.pl
 4. Skarbnik (opłaty członkowskie, finanse) – Bartek Kostrzewski, tel. 503 013 700, mail: bartek.kostrzewski@gmail.com
 5. Sekretarz (sprawy administracyjne Towarzystwa, komunikacja z członkami) – Mariusz Sawicki, tel. 600 235 238, mail: mariusz.sawicki@outlook.com
 6. Członek Zarządu (koordynator działania zespołów) – Marek Kowalczyk, tel. 600 895 278, mail: makarek9002@gmail.com
 7. Członek Zarządu (Media i promocja) – Dawid Sokołowski, tel. 798 942 470, mail: dawiddsokolowski@gmail.com

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI CZŁONKA STOWARZYSZENIA

1) Roczna składka obowiązująca w 2024 r. -100,- zł.

2) Wpisowe ( przy wstępowaniu do Stowarzyszenia)wynosi w 2024 roku 50 zł.,

3) Przepracowanie rocznie 3 dni „na rzecz Stowarzyszenia”/rz. Pasłęki (w tym 1 dzień „ochrona tarlisk”).

4) Członkowie stale mieszkający powyżej 200 km od Olsztyna mają do odpracowania 2 dni w ciągu roku.

5) Osoby które nie odpracowały 2 lub 3 dni mają możliwość przeniesienia 1 dnia do odpracowania na kolejny rok lub jego opłacenia. W kolejnym roku jednak muszą odpracować wszystkie dni wraz z zaległymi. Rozliczenie się z wszystkich dni ( bieżących i zaległych) upoważnia do następnego przesunięcia w kolejnym roku kalendarzowym

6) Nowi członkowie lub członkowie reaktywowani odpracowują 3 dni, w tym 1 dzień „ochrona tarlisk”. Nowi członkowie muszą uzyskać rekomendację dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia

7) Za każdy nieodpracowany dzień członek Stowarzyszenia zobowiązany jest wpłacić 200 zł,

8) Rok rozliczeniowy z prac trwa od 1 stycznia do 31 grudnia

9) Ze zobowiązań finansowych i prac należy rozliczyć się do końca danego roku.

10) Opłacenie składki PZW „wody górskie” w Okręgu Olsztyńskim.

11) Znajomość i przestrzeganie zasad przyjętych przez Stowarzyszenie, dotyczących połowu ryb i pobytu nad rzeką i w jej okolicach, i w szczególności nie parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

12) Powiadamianie Zarządu Stowarzyszenia o wszystkich niepożądanych zjawiskach dotyczących rzeki i jej okolic (kłusownictwo, zanieczyszczenie wody, łamanie regulaminu i zasad Stowarzyszenia przez jego członków).

13) Uznaje się, że Członek Stowarzyszenia, który za dany rok nie rozliczy się ze zobowiązań finansowych i prac – występuje ze Stowarzyszenia. Jako termin rozliczenia przyjmuje się 28.02 roku następnego. Może on stać się ponownie pełnoprawnym członkiem, gdy:


a) opłaci ponownie wpisowe (jeżeli nie jest tzw. dłużnikiem Stowarzyszenia, tzn w roku za który opłacił składki i łowił na odcinku klubowym odpracował wszystkie obowiązkowe dni na rzecz klubu);
b) opłaci wpisowe i wszystkie należności (zgodnie z cennikiem) wynikłe z zobowiązań podjętych rzecz klubu (jeżeli jest tzw. dłużnikiem klubu, tzn. nie odpracował wszystkich dni w danym roku lub posiadał inne zobowiązania wobec klubu, których nie dopełnił).

REGULAMIN POŁOWU RYB

 • Poniższy regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.
 • Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie w trakcie jego obowiązywania są publikowane na stronie www.passaria.org
 • Wędkujący na wodach PZW zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r., (z późniejszymi zmianami), rozporządzeń do ww. ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW opublikowanych na stronie www.pzw.org
 • Okręg Olsztyński PZW jest użytkownikiem rz. Pasłęki wraz z dopływami, na odcinku od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Sarąg do jeziora Łęguty (obwód rybacki nr 6) oraz na odcinku od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Isąg do ujścia rzeki Miłakówka (obwód rybacki nr 8)”. 
 • Cała rzeka Pasłęka, w granicach Okręgu Olsztyńskiego jest „wodą górską”, poza tym z uwagi na ochronę rezerwatową, obowiązują na niej szczególne zasady wędkowania – tj. zezwolenie imienne wydawane corocznie przez ZO PZW w Olsztynie z upoważnienia RDOŚ w Olsztynie oraz wyższe wymiary ochronne pstrąga i lipienia a także zmniejszone limity dzienne połowu tych gatunków. Ponadto nie wszystkie odcinki są udostępnione do wędkowania.
 • Wyłączone odcinki:

1)Rz. Pasłęka – od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Isąg do betonowego mostu we wsi Szatanki (ok. 3 km poniżej wsi Gamerki Wielkie.
2)Rz. Giłwa od jez. Gilwa do ujścia do rz. Pasłęki.

 • Wyłączone odcinki są podzielone na (patrz mapka) :

1 i 2 – rzeka Giłwa
3 i 4 – rzeka Pasłęka od Jeziora Isąg do mostu drogowego w Pelniku;
6 i 8 – rzeka Pasłęka od mostu drogowego w Pelniku do mostu „Komorowo”;
9 i 10 – rzeka Pasłęka od mostu „Komorowo” do ujścia rzeki Morąg;
5 i 7 – rzeka Pasłęka od ujścia rzeki Morąg do mostu we wsi Szatanki.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB

 • Amatorski połów ryb na rzece Pasłęce może uprawiać osoba posiadająca zezwolenie Imienne wydane przez ZO PZW w Olsztynie, kartę wędkarską, rejestr połowu ryb i wniesioną na rzecz Okręgu Olsztyńskiego PZW opłatę na „wody górskie + Pasłęka”
 • Na odcinkach „wyłączonych” (dostępnych wyłącznie dla członków TMP Passaria) obowiązują dodatkowe zezwolenia imienne.
 • Ponadto każdy członek PZW – legitymację członkowską PZW z obowiązującymi składkami na dany rok.

WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK:

 • Wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Olsztynie, ma obowiązek wpisania w rejestrze połowu ryb datę (każda rozpoczęta doba) i numer łowiska.
 • W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast powiadomić o tym zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” lub biuro Okręgu PZW w Olsztynie, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
 • Przestrzegać przepisów dotyczących zasad wędkowania
 • Nie śmiecić
 • Parkować pojazdy w miejscach dozwolonych (patrz mapka),
 • Przestrzegać pozostałych przepisów dotyczących ochrony rezerwatu.

PRZEPISY DODATKOWE:

 • Stosowanie haków bezzadziorowych na odcinkach wyłączonych z łowienia

PORY I SPOSOBY WĘDKOWANIA

 • W dzień (tj. 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) – z brzegu, 
 • Połów odbywa się wyłącznie na przynęty sztuczne – rozumiane jako spinning i sztuczna mucha.

LIMITY POŁOWU, WYMIARY ORAZ OKRESY OCHRONNE

 • Obowiązują wymiary ochronne – na całej długości rzeki Pasłęki:
  – pstrąg potokowy – do 40cm i od 50cm
  – lipień – 32 cm;
  oraz zmniejszony dzienny limit połowu:
  – pstrąg potokowy 1 szt.,
  – lipień 1 szt.
 • Na odcinkach dostępnych wyłącznie dla TMP Passaria obowiązuje całkowity zakaz zabijania pstrągów i lipieni.
 • Okresy ochronne:

lipień od 1 marca do 31 maja,

pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

KONTROLA WĘDKUJĄCYCH

 • Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Policji, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej oraz każdemu napotkanemu wędkarzowi.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU SPOTKANIA KŁUSOWNIKA

1.Każdy członek Stowarzyszenia, podczas pobytu nad Pasłęką ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego z włączoną identyfikacją.

2.W przypadku zauważenia łowiących „osób nieuprawnionych” ma obowiązek interwencji.

3.Jeżeli w.w. osoba łowi metodami dozwolonymi należy ją wylegitymować, spisać stosowne dane personalne i poinformować o konsekwencjach jakie ją spotkają.

4.Jeżeli legitymowana osoba „stwarza problemy” należy dzwonić na Policję bądź Państwową Straż Rybacką.

 • Komisariat w Dobrym Mieście: (89) 526 29 30
 • Komenda powiatowa Policji w Ostródzie: (89) 642 72 00
 • Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie: 600 243 343
 • Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Olsztynie: 501 370 833

5.W pozostałych przypadkach należy nie pokazując się kłusownikowi zawiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką bądź zadzwonić pod podane niżej numery telefonów. Dzwoniąc należy zwrócić uwagę, aby kłusownik nie usłyszał telefonu (należy ściszyć dzwonek do minimum, lub jeśli to możliwe przełączyć na sygnał wibracyjny lub świetlny).

TELEFONY ALARMOWE 

 • 507 631 200 – V-ce Prezes Bartosz Czarnecki
 • 601 841 334 – Prezes Klubu Piotr Piskorski


Do Prezesa i v-ce Prezesa należy dzwonić jedynie w przypadku, gdyby nawiązanie łączności ze służbami nie było niemożliwe. Dzwonić należy także dzwonić w przypadku zauważenia innych nieprawidłowości na terenie rezerwatu (np. nielegalna wycinka drzew-zwłaszcza na odcinku łąkowym).

Numery kont:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA – obejmuje –  wpisowe, składki członkowskie, nieodpracowane dni . NR KONTA 36194010763109260300010000
NA CELE STATUTOWE – obejmuje – tylko opłata za dniówki za łowienie w rezerwacie NR KONTA 84194010763109260300020000
1 % PODATKU – NR KONTA 35194010763109260300030000

Adres do korespondencji – 10-518 Olsztyn, ul. Mazurska 2/4


Na drugim walnym zebraniu członków Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie rozstrzygnięto konkurs na nazwę Stowarzyszenia. Niemal jednogłośnie wybrano propozycję ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Stanisława Dąbrowskiego. „Passaria” to historyczna nazwa Pasłęki. Rzeki którą Klub otacza szczególną opieką.