STATUS STOWARZYNENIA - pobierz

_________________________________________________________________________________________

Skład Zarządu Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”:

 

  1. Prezes - Piotr Piskorski, tel. 601 841 334, piotr.piskorski61@gmail.com

  2. V-ce Prezes ds. Gospodarki (zarybienia, odłowy) - Andrzej Kapusta, tel. 669 220 400, kasta@infish.com.pl

  3. V-ce Prezes ds. ochrony rzeki (kłusownictwo, zanieczyszczenia) - Jacek Rząsa, tel. 695 662 157, fario1@interia.pl

  4. Skarbnik (opłaty członkowskie, finanse) - Bartek Kostrzewski, tel. 503 013 700 bartek.kostrzewski@gmail.com

  5. Sekretarz (sprawy administracyjne Towarzystwa, komunikacja z członkami) - Grzegorz Myka, tel. 604 360 066, gmyka@poczta.onet.pl

  6. Członek Zarządu (współpraca z lasami, media) - Bartosz Czarnecki, tel. 507 631 200 bczarnecki82@wp.pl


_________________________________________________________________________________________

Podstawowe obowiązki Członka Stowarzyszenia:

1) Roczna składka obowiązująca w 2018r. -100,- zł
2) Przepracowanie rocznie 3 dni „na rzecz Stowarzyszenia”/rz. Pasłęki (w tym 1 dzień „ochrona tarlisk”).
Nowowstępujący lub reaktywowani 4 dni, w tym 1 „ochrona tarlisk”

Wpisowe (przy wstępowaniu do Stowarzyszenia) w 2018r. – 50,- zł; 


3) Ze zobowiązań finansowych i prac należy rozliczyć się do końca danego roku.

4) Opłacenie składki PZW „wody górskie” w Okręgu Olsztyńskim.

5) Znajomość i przestrzeganie zasad przyjętych przez Stowarzyszenie, dotyczących połowu ryb i pobytu nad rzeką i w jej okolicach, i w szczególności nie parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

6) Powiadamianie Zarządu Stowarzyszenia o wszystkich niepożądanych zjawiskach dotyczących rzeki i jej okolic (kłusownictwo, zanieczyszczenie wody, łamanie regulaminu i zasad Stowarzyszenia przez jego członków).

7) Uznaje się, że Członek Stowarzyszenia, który za dany rok nie rozliczy się ze zobowiązań finansowych i prac - występuje ze Stowarzyszenia. Jako termin rozliczenia przyjmuje się 1.03 roku następnego. Może on stać się ponownie pełnoprawnym członkiem, gdy:
a) opłaci ponownie wpisowe (jeżeli nie jest tzw. dłużnikiem Stowarzyszenia, tzn w roku za który opłacił składki i łowił na odcinku klubowym odpracował wszystkie obowiązkowe dni na rzecz klubu);
b) opłaci wpisowe i wszystkie należności (zgodnie z cennikiem) wynikłe z zobowiązań podjętych rzecz klubu (jeżeli jest tzw. dłużnikiem klubu, tzn. nie odpracował wszystkich dni w danym roku lub posiadał inne zobowiązania wobec klubu, których nie dopełnił).

_________________________________________________________________________________________

Zasady połowu ryb w rzece Pasłęce
na odcinku użytkowanym przez Okręg Olsztyński PZW.

Okręg Olsztyński PZW jest użytkownikiem rz. Pasłęki wraz z dopływami, na odcinku od od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Sarąg do jeziora Łęguty (obwód rybacki nr 6) oraz na odcinku od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Isąg do ujścia rzeki Miłakówka (obwód rybacki nr 8)”. 

Cała Pasłęka, w granicach Okręgu Olsztyńskiego jest „wodą górską”, poza tym z uwagi na ochronę rezerwatową, obowiązują na niej szczególne zasady wędkowania – tj. wyższe wymiary ochronne pstrąga i lipienia, zmniejszone limity dzienne połowu tych gatunków, ponadto nie wszystkie odcinki są udostępnione do wędkowania.

„Wyłączone odcinki” to:
1)Rz. Pasłęka – od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Isąg do betonowego mostu we wsi Szatanki (ok. 3 km poniżej wsi Gamerki Wielkie.
2)Rz. Giłwa od jez. Gilwa do ujścia do rz. Pasłęki.

Poza w.w. odcinkami, aby wędkować należy posiadać:
1)Imienne zezwolenie na wędkowanie wydane w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody przez Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie;
2)Kartę wędkarską;
3)Wniesioną na rzecz Okręgu Olsztyńskiego PZW opłatę na „wody górskie”.

Dozwolony jest połów wyłącznie na przynęty sztuczne – rozumiane jako spinning i sztuczna mucha.

Obowiązują wymiary ochronne - na całej długości rzeki Pasłęki:
- pstrąg potokowy - do 40cm i od 50cm
- lipień - 32 cm;
oraz zmniejszony dzienny limit połowu:
- pstrąg potokowy 1 szt.,
- lipień 1 szt.

Za zgodą Rejonowego Konserwatora Przyrody w Olsztynie Zarząd Stowarzyszenia dysponuje 10cioma zezwoleniami "na okaziciela" które upoważniają do połowów na "wyłączonych odcinkach". 
Należy mieć świadomość, że w przypadku niewłaściwego – szkodliwego dla przyrody zachowania podczas wędkowania na tych odcinkach (np. nieprzestrzegania zasad wędkowania, pozostawianie śmieci, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, niszczenia roślin itp.) – ZEZWOLENIA TE MOGĄ BYĆ COFNIĘTE.

Na „wyłączonych odcinkach” obowiązuje całkowity zakaz zabijania pstrągów i lipieni

Numer pozwolenia „na okaziciela” oznacza odcinek na którym uprawnia ono do wędkowania – UWAGA ZMIANY !!!


Zestawienie odcinków i przypisanych im numerów zezwoleń - patrz mapa:

1 i 2 – rzeka Giłwa
3 i 4 – rzeka Pasłęka od Jeziora Isąg do mostu drogowego w Palniku;
6 i 8 – rzeka Pasłęka od mostu drogowego w Pelniku do mostu „Komorowo”;
9 i 10 – rzeka Pasłęka od mostu „Komorowo” do ujścia rzeki Morąg;
5 i 7 – rzeka Pasłęka od ujścia rzeki Morąg do mostu we wsi Szatanki.

Pozwolenia inne niż 5 i 7 nie upoważniają do łowienia na odcinku łąkowym
(rzeka Pasłęka od ujścia rzeki Morąg do mostu we wsi Szatanki) !

Miejsca gdzie można parkować pojazdu (przy „wyłączonym odcinku”) – Patrz mapka.

1.Przy leśniczówce Żelazowice (nad Giłwą). – miejsce nr. 1 (mapka)
2.Ok. 100m przed mostem w Pelniku - jadąc od Olsztyna po lewej stronie, teren przy odgałęzieniu leśnej drogi. – miejsce nr 2 (mapka)
3.Przy wejściu wlas drogi gruntowej biegnącej z Komorowa do mostu na rzece Pasłęce. – miejsce nr 3 (mapka)

Parkowanie przy innych drogach gruntowych biegnących przez tereny leśne jest zabronione !
_________________________________________________________________________________________

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU SPOTKANIA KŁUSOWNIKA

1.Każdy członek Stowarzyszenia, podczas pobytu nad Pasłęką ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego z włączoną identyfikacją.

2.W przypadku zauważenia łowiących „osób nieuprawnionych” ma obowiązek interwencji.

3.Jeżeli w.w. osoba łowi metodami dozwolonymi należy ją wylegitymować, spisać stosowne dane personalne i poinformować o konsekwencjach jakie ją spotkają.

4.Jeżeli legitymowana osoba „stwarza problemy” należy dzwonić na podane niżej numery telefonów.

5.W pozostałych przypadkach należy nie pokazując się kłusownikowi dzwonić pod podane niżej numery telefonów.
Dzwoniąc należy zwrócić uwagę, aby kłusownik nie usłyszał telefonu (należy ściszyć dzwonek do minimum, lub jeśli to możliwe przełączyć na sygnał wibracyjny lub świetlny).

TELEFONY ALARMOWE 
tel. kom: 695 662 157 Jacek Rząsa
tel. kom: 601 841 334 Prezes Klubu – Piotr Piskorski
do Prezesa należy dzwonić jedynie w przypadku, gdyby nawiązanie łączności z podanymi wyżej numerami było niemożliwe. Pod wyżej podane nr. Telefonów należy także dzwonić w przypadku zauważenia innych nieprawidłowości na terenie rezerwatu (np. nielegalna wycinka drzew-zwłaszcza na odcinku łąkowym).

TELEFONY NA POLICJĘ:

POLICJA ŁUKTA - 089 647 51 47
POLICJA JONKOWO – 0 508 37 63 03
POLICJA DOBRE MIASTO – 089 526 29 30

Na drugim walnym zebraniu członków Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie rozstrzygnięto konkurs na nazwę Stowarzyszenia. Niemal jednogłośnie wybrano propozycję ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Stanisława Dąbrowskiego. "Passaria" to historyczna nazwa Pasłęki. Rzeki którą Klub otacza szczególną opieką.