Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne Stowarzyszenia – podsumownie 2021 r

Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA”
z dnia 19 lutego 2022 r.

I. W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „PASSARIA” w sali zebrań PZW Olsztyn ul. Bałtycka. Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o § 23 pkt 2 i § 24 pkt 1 Statutu TMP „PASSARIA”. Zgromadzenie rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego obrad na którego wybrany został jednogłośnie Piotr Piskorski oraz protokolanta w osobie Mariusza Sawickiego. Przewodniczący po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 22 osób na ogólną liczbę 29 członków tj. ponad 50 % członków Stowarzyszenia, a tym samym Zgromadzenie jest ważne i ma zdolność do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

II. Przewodniczący przedstawił uczestnikom Zgromadzenia porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty. W dalszej części Zgromadzenie przebiegało zgodnie z programem.

Program Walnego Zgromadzenia Członków TMP „PASSARIA”

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 3. Przedstawienie programu Walnego Zgromadzenia
 4. Przedstawienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2021 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia wszelkich, zarówno przeszłych jak i przyszłych, dochodów Stowarzyszenia na cele działalności statutowej
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
 11. Przedstawianie planów Stowarzyszenia na kolejny okres
 12. Prezentacja pt. „Pasłęka 2021– statystyki połowów”

Na wstępie Prezes Stowarzyszenia Piotr Piskorski omówił aktualne uwarunkowania mające wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia. Przedstawiono wyniki akcji sadzenia drzew nad brzegami rzeki Pasłęki – akcja odbyła się 17 kwietnia 2021 r. Omówiono działania na rzecz ochrony przyrody w tym w szczególności raporty o bezprawnej wycince drzew, monitorowaniu działalności biogazowni w Łęgutach. Przedstawiono informację o wykorzystywaniu drona zakupionego przez Stowarzyszenie przy wykonywaniu kontroli antykłusowniczej w e współpracy ze strażą rybacką. Dokonano 25 patroli straży rybackiej oraz 17 patroli Passarii, wystawiono 4 mandaty. Omówiono akcje liczenia gniazd tarłowych w 2021 r. Przedstawiono wyniki zarybień za 2021 r. – 123 750 wylęgu oraz 38 500 narybku letniego. Zrelacjonowano odłowy tarlaków wraz z analiza przyrostów rocznych.

Następnie Skarbnik Stowarzyszenia Bartłomiej Kostrzewski przedstawił wydatki w roku ubiegłym, aktualny stan posiadanych środków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. środków ogółem zgromadzonych na rachunku było 63726,94 zł.
Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i omówieniu kwestii związanych z działalnością i finansami Stowarzyszenia w roku 2021 r. Przystąpiono do głosownia nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

Uchwała nr 1/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 r.

Za uchwałą oddano 16 głosów. Nikt się nie był przeciwko, od głosu wstrzymało się 6 osób. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria” zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2021 r.

Za uchwałą oddano 16 głosów. Nikt nie był przeciwko, od głosu wstrzymało się 6 osób. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta.

W dalszej części zgromadzenia odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu w osobach: 1) Piotr Piskorski 2) Andrzej Kapusta 3) Bartosz Czarnecki 4) Bartłomiej Kostrzewski 5) Marek Kowlaczyk 6) Dawid Sokołowski 7) Mariusz Sawicki

Uchwała nr 3/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Piotrowi Piskorskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021 r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Piotr Piskorski nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Andrzejowi Kapuście z wykonania obowiązków za rok 2021 r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Andrzej Kapusta nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Bartoszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2021r. „
Za uchwałą oddano 21 głosy. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Bartosz Czarnecki nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Bartłomiejowi Kostrzewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021 r.„
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Bartłomiej Kostrzewski nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Markowi Kowalczykowi z wykonania obowiązków za rok 2021 r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Marek Kowalczyk nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Dawidowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021 r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Dawid Sokołowski nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu
„Udziela się absolutoriom członkowi zarządu – Mariuszowi Sawickiemu z wykonania obowiązków za rok 2021r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Mariusz Sawicki nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

W dalszej części zgromadzenia odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej w osobach: 1) Sławomira Kurzyńskiego 2) Grzegorza Myki 3) Krzysztofa Maternik.

Uchwała nr 10/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej
„Udziela się absolutoriom członkowi Komisji Rewizyjnej – Sławomirowi Kurzyńśkiemu z wykonania obowiązków za rok 2021 r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Sławomir Kurzyński nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej
„Udziela się absolutoriom członkowi Komisji Rewizyjnej – Grzegorzowi Myka z wykonania obowiązków za rok 2020 r. „
Za uchwałą oddano 22 głosy. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. .Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 12/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie udzielania absolutorium członkowi Komisji Rewizyjnej
„Udziela się absolutoriom członkowi Komisji Rewizyjnej – Krzysztofowi Maternik z wykonania obowiązków za rok 2020 r. „
Za uchwałą oddano 21 głosów. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Krzysztof Maternik nie uczestniczył w głosowaniu. Uchwała została przyjęta

Uchwała nr 13/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA” z siedzibą w Olsztynie, niniejszym postanawia o przeznaczeniu wszelkich, zarówno przeszłych jak i przyszłych, dochodów Stowarzyszenia na cele działalności statutowej.

 Za uchwałą oddano 22 głosy. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została przyjęta.

Przeprowadzono dyskusje dotyczącą planów Stowarzyszenia na rok 2022 r. Do głównych zadań Stowarzyszenia na najbliższy okres zaliczono:
a) działania na rzecz udrożnienia Łukcianki;
b) grabienie tarlisk na Pasłece’
c) patrole ekologiczne;
d) akcje sprzątania brzegów Pasłeki i Łukcianki;
e) poprawienie sposobu informacji o działaniach Stowarzyszenia za pośrednictwem mediów społecznościowych w celu przyciągnięcia osób mających chęć działania na rzecz rzeki;
f) analizie ankiety przeprowadzanej wśród członków;
g) kontunuowanie działań zmierzających do wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko przez biogazownię w Łegutach;
h) wymianę oznakowania terenów rezerwatu pozostających pod opieka Stowarzyszenia /wspólnie z RDOŚ/

W dalszej kolejności przedyskutowano zmiany co do sposobu przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia oraz rozliczania prac na rzecz Stowarzyszenia. Poddano pod głosowanie uchwałę następującej treści.

Uchwała nr 14/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie zasad przyjmowania nowych członków oraz rozliczania prac na rzecz Stowarzyszenia

1) Składka członkowska obowiązująca w 2022r. -100 – zł
2) Przepracowanie rocznie 3 dni „na rzecz Stowarzyszenia” (w tym 1 dzień „ochrona tarlisk”).
3) Członkowie stale mieszkający powyżej 200 km od Olsztyna mają do odpracowania 2 dni w ciągu roku.
4) Osoby które nie odpracowały 2 lub 3 dni mają możliwość przeniesienia 1 dnia do odpracowania na kolejny rok lub jego opłacenia. W kolejnym roku jednak muszą odpracować wszystkie dni wraz z zaległymi. Rozliczenie się z wszystkich dni ( bieżących i zaległych ) upoważnia do następnego przesunięcia w kolejnym roku kalendarzowym.
5) Rok rozliczeniowy z prac trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
6) Osoby zawieszające członkostwo powinny poinformować o fakcie Skarbnika do 28 lutego.
7) Nowi członkowie lub członkowie reaktywowani odpracowują 3 dni, w tym 1 dzień „ochrona tarlisk” . Nowi członkowie musza uzyskać rekomendację dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
8) Za każdy niedopracowany dzień członek Stowarzyszenia zobowiązany jest wpłacić 200 zł.
9) Wpisowe (przy wstępowaniu do Stowarzyszenia) w 2022r. – 50,- zł;
10) ) Ze zobowiązań finansowych i prac należy rozliczyć się do końca danego roku.
11) Opłacenie składki PZW „wody górskie” w Okręgu Olsztyńskim.
12) Znajomość i przestrzeganie zasad przyjętych przez Stowarzyszenie, dotyczących połowu ryb i pobytu nad rzeką i w jej okolicach, i w szczególności nie parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
13) Powiadamianie Zarządu Stowarzyszenia o wszystkich niepożądanych zjawiskach dotyczących rzeki i jej okolic (kłusownictwo, zanieczyszczenie wody, łamanie regulaminu i zasad Stowarzyszenia przez jego członków).
14) Uznaje się, że Członek Stowarzyszenia, który za dany rok nie rozliczy się ze zobowiązań finansowych i prac – występuje ze Stowarzyszenia bez faktu jego zgłoszenia. Jako termin rozliczenia przyjmuje się 28.02 roku następnego. Może on stać się ponownie pełnoprawnym członkiem, gdy:
a) opłaci ponownie wpisowe (jeżeli nie jest tzw. dłużnikiem Stowarzyszenia, tzn w roku za który opłacił składki i łowił na odcinku klubowym odpracował wszystkie obowiązkowe dni na rzecz klubu);
b) opłaci wpisowe i wszystkie należności wynikłe z zobowiązań podjętych na rzecz klubu (jeżeli jest tzw. dłużnikiem klubu, tzn. nie odpracował wszystkich dni w danym roku lub posiadał inne zobowiązania wobec klubu, których nie dopełnił).

Za uchwałą oddano 22 głosy. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. .Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15/02/2022 z dnia 19 lutego 2022 r.
w sprawie zakupu radiostacji do wyposażenia patroli

Stowarzyszanie postanawia zakupić radiostacje na wyposażanie patroli kontrolujących odcinki rzeki.

Za uchwałą oddano 22 głosy. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie był przeciwny. Uchwała została przyjęta.

III. Następnie odbyła się prezentacja pt. „Pasłęka 2021– statystyki połowów”

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”.

Dodaj komentarz