Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zgromadzenie TMP Passaria 2020


Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”

KOMUNIKAT nr 1/2020

Szanowni Koledzy

W sobotę 11 stycznia 2020 r. w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie – obecnych było 76% członków naszej organizacji, co pozwala uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne.

Zabranie poprowadził Prezes – Piotr Piskorski, zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przedstawienie programu walnego.
 4. Przedstawienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019 r. w formie prezentacji Power Point (prezentacja będzie wysłana do wszystkich członków TMP przez We Transfer).
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego zarządu z działalności i sprawozdania finansowego;
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia wszelkich, zarówno przeszłych jak i przyszłych, dochodów Stowarzyszenia na cele działalności statutowej;
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia (Wybór komisji do liczenia głosów, przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, głosowanie)
 12. Przedstawianie planów stowarzyszenia na 2020 r.
 13. Prezentacja pt „Pasłęka 2019 – statystyki połowów” (prezentacja będzie wysłana do zainteresowanych członków TMP przez We Transfer – Chętni proszeni o zgłoszenie zainteresowania do Prezesa).

Na wstępie Prezes omówił aktualne uwarunkowania mające wpływ na funkcjonowanie Stowarzyszenia związane ze zmianami w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Zarządzie Okręgu PZW – procedurę uzyskania pozwoleń na wędkowanie na rzece Pasłęce w roku 2020 oraz realizację umownych ustaleń dotyczących pokrycia części kosztów zarybień pstrągiem potokowym przez Stowarzyszenie. Ostatni z tych tematów wymaga doprecyzowania zapisów obecnego uzgodnienia.

Następnie omówione zostały następujące tematy:

Nasze działania na rzecz ochrony przyrody na terenie rezewatu  realizowane w 2019 roku

 • Zgodnie z planem, z powodzeniem przeprowadziliśmy akcję sadzenia drzew (olcha) nad Pasłęką. W rejonie ujścia rz. Morąg posadziliśmy 200 szt sadzonek. Drzewka zostały profesjonalnie  zabezpieczone przed bobrami oraz podlewane w okresie lata – czego pozytywny efekt był widoczny jesienią. W pracach uczestniczyło 22 osoby, sprawną organizację i koordynację zapewnili: Adam Owsiejko, Tomasz Gronostajski, Sławomir Kurzyński, Mariusz Sawicki i Dariusz Naguszewski. Prezes podziękował im w imieniu nas wszystkich. Po krótkiej i konstruktywnej analizie sił i możliwości stwierdziliśmy że w 2020 roku tego typu prace też przeprowadzimy – ww. osoby zgodziły się także i teraz pilotować temat – plan jest „nieco ambitniejszy” chcemy posadzić 1000 drzewek.  Będzie potrzeba maksymalna frekwencja i zapał do roboty! Czekamy też na propozycje dotyczące budżetowego rozwiązania tematu palików i siatki. Sugestie prosimy wysyłać do Adama – adamowsiejko@op.pl i Marka – makarek9002@gmail.com.
 • Powołany na ubiegłorocznym zebraniu zespół (Mariusz Sawicki, Tomasz Gronostajski i Robert Krupa) zrealizował pierwsze prace przygotowawcze w kierunku budowy sztucznych tarlisk pstrąga potokowego – wykonano rozpoznanie geodezyjne (tu Prezes zwrócił uwagę na duży wkład Tomasza Gronostajskiego). Ww. prace zapewniły dane wejściowe do wykonania przez zespół mgr Józefa Jeleńskiego oraz dr Pawła Mikusia z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie profesjonalnej ekspertyzy pt. „Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranych fragmentów systemu rzeki górna Pasłęka z dopływami celem rewitalizacji siedliska 3260 (rzeki włosienicznikowe) i tarlisk ryb reofilnych przez uzupełnienie substratu żwirowego”. Opracowanie jest dostępne na stronie Stowarzyszenia Eko Unia. Dzięki zaangażowaniu p Jeleńskiego opracowanie to udało się sfinansować ze środków Unii Europejskiej. Rekomenduje ono 4 miejsca (Giłwa k. leśniczówki, 2 miejsca na Rentynce i Pasłęka poniżej mostu w Komorowie). Temat został przedstawiony zebranym, odbyła się dyskusja w wyniku której stwierdziliśmy że celowe jest finalnie wytypować jedną lub 2 lokalizacje których realizacja wydaje się najprostsza technicznie i najmniej wymagająca finansowo po czym dalsze przygotowania i analizy (koszty, możliwości sfinansowania, możliwość przeprowadzenia wymaganych prawem formalności) prowadzić dla tej lokalizacji. Zespół prowadzący ww. prace wzmocnili Dawid Sokołowski i Grzegorz Szymczak.
 • Kolejny, niestety wciąż aktualny temat to działania zmierzające do zapewnienia właściwej jakości wody w Pasłęce i jej dopływach. Tu choć droga jeszcze daleka i pewnie niełatwa, mamy zdarzenie budzące nadzieję – w 2019 ruszyła budowa nowej oczyszczalni ścieków (przewidywane uruchomienie w tym roku) – co zapewne przynajmniej po części jest efektem naszych interwencji. Tu wielkie podziękowania dla naszego kolegi mec. Marcina Macieszczaka, który wraz ze swoim zespołem z kancelarii Gessel skierował w naszym imieniu sprawę do Prokuratury a ostatnio zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa! Sprawa w toku i już wiemy, że nie skończyło się tylko małym zamieszaniem!  

       W następnej kolejności Prezes zwrócił uwagę na niezbędne zwiększenie naszej aktywności w zakresie tzw. patroli ekologicznych” dających materiał do interwencji (zdjęcia, współrzędne miejsc, w których stwierdzono zagrożenia) w odpowiednich instytucjach i urzędach. Tu wyróżniona została grupa kolegów z Warszawy (Kuryło/Matowicki) za wzorową dokumentację jednego z takich „patroli”. Pamiętajmy – jesteśmy nad rzeką, widzimy niebezpieczne dla środowiska zdarzenia i sytuacje (zanieczyszczenia, wycinka drzew, odpady nad rzeką) wykonujmy zdjęcia, notatki i informujmy Zarząd – tak, jak we wszystkich przypadkach do tej pory Zarząd informuje o tych zjawiskach odnośne urzędy.   Dzięki temu (nawet, jeśli sprawa jest zamiatana pod dywan) stowarzyszenie jest znane w województwie i buduje sobie odpowiedni image w urzędach od których wiele zależy (również nasza obecność w rezerwacie!). 

Prezes wskazał na celowość wykonania profesjonalnego opracowania opisującego m.in. na podstawie aktualnych badań (analiz wody) zachodzące zmiany w sposób umożliwiający wskazanie przyczyn i możliwych działań w kierunku wyeliminowania źródeł. W dyskusji wskazano na możliwość wykorzystania publicznie dostępnych danych (np. z WIOŚ) oraz uznano za niezbędne zdefiniowanie w jakich punktach, częstotliwości i w jakim zakresie właściwe było by wykonywanie analiz. Konkludując – uznaliśmy potrzebę powołania zespołu który zająłby się przygotowaniem wytycznych i określeniem ram dla zlecenie takiego opracowania. Szefem zespołu został Andrzej Kapusta

Następnie Prezes wskazał na konieczność zbudowania kolejnego zespołu eksperckiego do współpracy ze Stowarzyszeniem Isąg dążącym do oczyszczenia jezior Łęguty i Isąg. Być może wspólnymi siłami udałoby się zbudować projekt który finalnie umożliwiłby poprawę jakości wody w Pasłęce, Giłwie i poprawę stanu ww. jezior. Jednym z elementów tego projektu mogłoby być przywrócenie naturalnego biegu Pasłęki z pominięciem ww. jezior. Nie wszyscy pewnie wiedzą że obecny bieg rzeki na odcinki mniej więcej od Łęgut do obecnego połączenia Pasłęki z Giłwą jest wynikiem dawnych niemieckich prac hydrotechnicznych na potrzeby budowy młynów wodnych. Celowe jest przemyślenie i profesjonalna analiza wszystkich za i przeciw takiego przedsięwzięcia aby mieć jednoznaczny pogląd i merytoryczna podstawę do ewentualnych dalszych działań w tym kierunku.  

Kolorem pomarańczowym zaznaczono stary bieg Pasłęki sprzed blisko 150 lat.

       W 2019 roku zarybienia odbyły się 25 marca, 14 maja i 14 czerwca. W zarybieniach udział wzięło 11 członków TMP Passaria. W sumie do wód Pasłęki i jej dopływów wpuszczono 80 000 wylęgu żerującego i 55 500 narybku letniego pstrąga potokowego.

Odłowy narybku pstrąga potokowego wykonano w dniach 16-17 marca 2019 r. Liczebność narybku pstrąga potokowego była mniejsza w porównaniu do 2018 r. Zagęszczenie narybku pstrąga potokowego w strumieniu Łukcianka było prawie 4-krotnie mniejsze niż rok wcześniej, a w Strudze Trojanka 3-krotnie mniejsze. W odłowy zaangażowanych było 31 osób. Odłowione ryby zostały wpuszczone do Pasłęki i Giłwy. 

W 2019 r. połowy tarlaków pstrąga potokowego prowadzono tylko w strumieniach znajdujących się poza rezerwatem przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce. W połowach uczestniczyło 17 członków TMP Passaria. W sumie złowiliśmy 99 pstrągów potokowych. Tarło ryb w odpowiednim stadium dojrzałości zostało wykonane nad rzeką, a wszystkie ryby wypuszczone w miejscu złowienia. Ikrę w ilości 1,4 l pobrano od 21 samic. Pozyskana ikra została przekazana do Gospodarstwa Rybackiego w Komorowie. W dniach od 20.10 do 15.12 przeprowadzono w sumie 18 patroli nad rzeką Pasłęką w miejscach znanych nam z uwagi na dużą ilość gniazd tarłowych pstrąga potokowego. W akcjach udział wzięło 37 osób. Dzięki tego rodzaju działaniom członków naszego stowarzyszenia, które prowadzimy od ponad 20 już lat, obecność kłusowników na terenie rezerwatu została ograniczona do nieistotnego minimum.

         Następnie skarbnik przedstawił nasze wydatki w roku ubiegłym, aktualny stan posiadanych środków. 

Koszty objęły zakup narybku, księgowości, obsługi strony internetowej i rachunku bankowego.
Na dzień 31.12.2019 r. środków ogółem zgromadzonych na rachunku było około 68 tysięcy zł (z czego ok. 45 tysięcy to wpływ z 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

Pamiętajmy o tym – w miarę możliwości – rozliczając rok podatkowy 2019.

Zgromadzeni na zebraniu w wyniku głosowania przyjęli sprawozdanie Zarządu, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzyskali absolutorium, po czym odbyły się wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Z kandydowania do Zarządu zrezygnowali Jacek Rząsa i Grzegorz Myka. Obu Kolegom należą się słowa uznania i wielkie podziękowania za pracę, jaką włożyli w prace stowarzyszenia. Na szczęście Koledzy pozostają członkami TMP i z pewnością będziemy mogli liczyć na ich wsparcie.

Do Zarządu zostali wybrani: Piotr Piskorski, Andrzej Kapusta, Bartłomiej Kostrzewski, Bartosz Czarnecki, Mariusz Sawicki, Marek Kowalczyk i Dawid Sokołowski.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Grzegorz Myka, Krzysztof Maternik i Sławomir Kurzyński.

Rozdzieliliśmy funkcje i związane z tym zadania. Poniżej przedstawiamy skład zarządu i dane teleadresowe poszczególnych jego członków.

funkcja i zadaniaimię i nazwiskotelefone-mail
Prezes(koordynacja działań zarządu)Piotr  Piskorski601 841 334piotr.piskorski61@gmail.com
V-ce Prezes ds. Gospodarki(zarybienia, odłowy)Andrzej  Kapusta669 220 400kasta@infish.com.pl
V-ce Prezes ds. ochrony rzeki(kłusownictwo, zanieczyszczenia)Bartosz Czarnecki507 631 200bczarnecki82@wp.pl
Skarbnik(opłaty członkowskie, finanse Towarzystwa)Bartłomiej Kostrzewski503 013 700bartek.kostrzewski@gmail.com
Sekretarz(sprawy administracyjne Towarzystwa)Mariusz Sawicki600235238mariusz.sawicki@outlook.com
Członek Zarządu(Media i promocja)Dawid Sokołowski798942470    dawiddsokolowski@gmail.com
Członek Zarządu(Koordynator działania zespołów)Marek Kowalczyk600895278makarek9002@gmail.com

Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście.

       Kolejnym punktem zebrania była prezentacja PP przygotowana przez Piotr Piskorskiego  pt: „Pasłęka 2019 – statystyki połowów”.

Prezes przypomniał o Naszej ubiegłorocznej uchwale – każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek używania podbieraka począwszy od sezonu 2019r.

        Na koniec – dzięki uprzejmości Tomasza Gronostajskiego – obejrzeliśmy wykonany przy użyciu drona film z naszych prac sadzenia drzew nad Pasłęką (kliknij tu aby obejrzeć).

Dodatkowe informacje od Zarządu:

      Na pierwszym spotkaniu nowego Zarządu postanowiliśmy zainicjować proces wymiany starych tablic informujących o rezerwacie i zastąpienia ich nowymi, lepszymi pod względem plastycznym i merytorycznym. Na dzień zamieszczenia niniejszego artykułu tj. 02.03.2020 r. zarówno ten temat, jak i wiele innych – w tym te przedstawione w sprawozdaniu – wyszły z etapu planowania i są wdrażane w życie. Za zaangażowanie w sprawę wszystkim dziękujemy!

PS – przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zebrania Walnego TMP każdy z członków stowarzyszenia musi rozliczyć się ze składek i dni do dnia 1 marca. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”

Dodaj komentarz