Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”


Szanowni Koledzy

W sobotę 12 stycznia 2019 r. w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TMP „Passaria”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie – obecnych było 70% członków naszej organizacji, co pozwala uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne.

            Zabranie poprowadził Prezes – Piotr Piskorski, zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Omówienie aktualnych spraw w działalności Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018 r.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  i sprawozdania finansowego;
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielnie absolutorium członkom Zarządu.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielnie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 7. Omówienie planów Stowarzyszenia na przyszłość.

Prezes omówił sytuację związaną z niewłaściwym działaniem a praktycznie nie działaniem oczyszczalni ścieków w Łukcie, czego skutkiem jest katastrofa ekologiczna na rzece Łukciance. Niestety pozytywny efekt „sprowokowanej przez nas” kontroli pracy oczyszczalni ścieków w Łukcie
w roku 2017, spowodował tylko chwilową poprawę. W maju 2018 roku, jeden z naszych członków zgłosił bardzo podejrzany stan wody w Łukciance. Na skutek naszego zgłoszenia na telefon Inspektora Dyżurnego WIOŚ, odbyła się kontrola na miejscu zdarzenia. Badania wody potwierdziły, że do rzeki odprowadzanie są praktycznie nieoczyszczone ścieki. Dzięki wydatnej pomocy warszawskiej kancelarii Gessel, sprawa została zgłoszona do Prokuratury Rejonowej. Co prawda postępowanie jeszcze trwa, ale z tego, co słyszeliśmy, zarządca oczyszczalni „znalazł” finansowanie i w roku 2019 ma rozpocząć się inwestycja budowy nowej oczyszczalni. Mamy nadzieję, że te informacje są prawdziwe.

W kwietniu i maju roku 2018 wraz z ZO PZW do Pasłęki i dorzecza wpuściliśmy materiał zarybieniowy pstrąga potokowego (90 tys. szt. wylęgu i 1500 szt. narybku letniego) tj. w ilości zgodnej z operatem – ok. 1/3 w.w. została sfinansowana przez nasze stowarzyszenie. W ramach w.w. było także 690 szt. narybku odłowionego przez nas w górnej Łukciance i Rentynce.
Warto tu niestety zauważyć, że jest to istotnie mniej w porównaniu do lat wcześniejszych, co wynika niewątpliwie z pogorszenia się warunków dla podchowu narybku w ww rzekach.

Jesienią prowadziliśmy w Pasłęce odłowy tarlaków na potrzeby zapewnienia „miejscowego” materiału zarybieniowego. Zostało odłowionych 97 ryb (wynik najlepszy w historii). Wszystkie ryby po pobraniu ikry i mlecza wróciły do rzeki.

Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili też inwentaryzację gniazd tarłowych i 9 akcji antykłusowniczych.

Straż Rybacka skontrolowała nad Pasłęką 79 wędkarzy.

Skarbnik przedstawił nasze wydatki w roku ubiegłym, aktualny stan posiadanych środków.

Koszty objęły zakup narybku, sprzętu oraz obsługę strony internetowej i rachunku bankowego.

Wpływy, to ok. 22 tysiące zł (w tym ponad 8 tysięcy zł z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego). Pamiętajmy o tym – w miarę możliwości – rozliczając rok podatkowy 2018.

Na dzień 31.12.2018 r. środków ogółem zgromadzonych na rachunku było około 30 tysięcy zł.

            Zgromadzeni ma zebraniu w wyniku głosowania przyjęli sprawozdanie Zarządu, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzyskali absolutorium.

Kolejna kwestią poruszona na zgromadzeniu było potwierdzenie zasad – zawieszania, wznowienia członkostwa oraz zasad dotyczących odpracowywania „dni” przez nowych członków.

Uchwalono, że:

·      „Każdy nowo wstępujący członek stowarzyszenia przed otrzymaniem zgody na łowienie na odcinku TMP musi odpracować co najmniej jeden dzień lub wpłacić ekwiwalent za dwa dni (400 PLN).

·      Nieopłacenie składek do końca lutego każdego roku będzie traktowane jak rezygnacja
z członkostwa ze wszelkimi tego konsekwencjami (konieczność ponownego zapisanie się).

·      Członek Stowarzyszenia może zawiesić członkostwo wówczas nie ma obowiązku rozliczania dni pracy na rzecz stowarzyszenia. Zgłoszenie zawieszenia członkostwa musi mieć formę pisemną, najlepiej do wiadomości skarbnika TMP.

Za uchwałą głosowało 27 osób. Wstrzymały się 2 osoby. Nikt nie był przeciwny.

Następnie poruszono zagadnienia związane z postępowaniem w ramach łowienia zgodnie
z zasadą C&R.

Tu w trosce o zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia ryb które wypuszczamy uchwalono, że: „Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek używania podbieraka począwszy od sezonu 2019r „

Za uchwałą głosowało 28 osób. Wstrzymały się 1 osoby. Nikt nie był przeciwny.

Uchwalono także, że:

„Zarząd może wprowadzić w okresie wysokich temperatur ograniczenia wydawania zezwoleń oraz wprowadzać zakaz fotografowania złapanych ryb. „

Za uchwałą głosowało 29 osób. Nikt nie był przeciwny. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W dalszej części Prezes Zarządu Piotr Piskorski omówił plany działania Stowarzyszenia na najbliższy rok oraz lata następne, są to:

– obsadzenie fragmentów brzegu Pasłęki na odcinku w okolicach wsi Mostkowo – Szatanki sadzonkami olchy;

– budowa „sztucznego tarliska” pstrągów potokowych – na rz Giłwie prawdopodobnie poniżej drugiego mostu k. leśniczówki Żelazowice;

– działania zmierzające do zapewnienia właściwej jakości wody w dorzeczu Pasłęki, tu obecnie największym wyzwaniem jest wyeliminowanie przyczyn „katastrofy ekologicznej” rzeki Łukcianki – przewidziano kontynuację wszelkich możliwych działań w tym kierunku; także przewidziano działania w kierunku monitorowania i ewidencjonowania zagrożeń (idea „patroli ekologicznych”)

– poszukiwania źródeł finansowania działalności statutowej,

– ochrona terenu rezerwatu przed działalnością kłusowników.

Do przygotowania planowanego na kwiecień 2019 przedsięwzięcia obsadzenia odcinka łąkowego Pasłęki (Mostkowo-Szatanki) wybrano 5 osobowy zespół w składzie:

 • Adam Owsiejko,
 • Tomasz Gronostajski,
 • Sławomir Kurzyński,
 • Mariusz Sawicki,
 • Dariusz Naguszewski.

Do wstępnych prac (analiza uwarunkowań prawnych i rozpoznanie geodezyjne)
nad przygotowaniem przedsięwzięcia budowy sztucznego tarliska pstrąga potokowego w
ybrano
3 osobowy zespół
 w składzie:

 • Mariusz Sawicki,
 • Tomasz Gronostajski,
 • Robert Krupa.

Wszystkie prace koordynuje Zarząd TMP. Każdy, kto może wnieść do ww tematów jakąkolwiek wiedzę teoretyczną proszony jest o kontakt z Prezesem na adres: piotr.piskorski61@gmail.com

            Vce-Prezes Andrzej Kapusta – jak co roku przedstawił analizę naszych rejestrów połowów dodatkowo omawiając uwarunkowania biologiczne związane z ostrożnym postępowaniem z rybami które zamierzamy wypuścić.

            Na koniec zebrania Prezes, Piotr Piskorski przedstawił krótką prezentację będącą ilustracją analizy rejestrów połowów z odcinków TMP. Znajdujemy coraz więcej dowodów na skuteczność C&R – łowimy te same ryby wielokrotnie a dzięki zdjęciom i pomiarom możemy ocenić ich przyrosty roczne. Chętni do zapoznania się z ww prezentacją proszeni są o kontakt e-mail z Prezesem.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”

Dodaj komentarz