Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie -03 marca 2018r.


Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”

KOMUNIKAT nr 2/2018
____________________________________________________________

Szanowni Koledzy

W sobotę 3 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie TMP „Passaria”. Podobnie jak ostatnio spotkaliśmy się w świetlicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Kortowie. 

    Frekwencja dopisała – co cieszy i pozwala na pozytywne myślenie o przyszłości naszej organizacji. Dziękujemy za to wszystkim obecnym na zebraniu  i  ufamy, że podobnie będzie w przyszłości. 

    Zabranie poprowadził Prezes – Piotr Piskorski, zgodnie z poniższym porządkiem:

1.    Sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2017 i związane z tym głosowania.
2.    Dyskusja i głosowania nad koniecznymi zmianami – skład zarządu i siedziba TMP 
3.    Dyskusja nad zmianami w polityce C&R na Pasłęce.

Zagadnienia  związane z działalnością omówili Prezes i Skarbnik.
Prezes przypomniał o osiągnięciu jednego z naszych celów – jak pewnie wszyscy pamiętamy – jesteśmy już zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego, o czym informowaliśmy wszystkich na przełomie roku. Pamiętajmy o tym – w miarę możliwości – rozliczając rok podatkowy 2017 (KRS Nr 0000059946).
Omówione zostały także aktualne uwarunkowania w jakich funkcjonujemy – związane z nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i współpracą z ZO PZW w Olsztynie. Przedstawione również zostały informacje o pracach związanych z pozyskaniem ikry na potrzeby zarybieniowe Pasłęki i dane o zrealizowanych zarybieniach. Wskazano na pozytywny efekt „sprowokowanej przez nas” kontroli pracy oczyszczalni ścieków w Łukcie – jakość wody uległa znaczącej poprawie.
Jako największy problem jawi się praktycznie obecnie niemożliwa do zatrzymania (jak się wydaje) destrukcyjna działalność lokalnych mieliorantów (Ostróda) na rzece Łukcie. 

Skarbnik przedstawił nasze wydatki w roku ubiegłym (zarybienia, inne związane z ochroną rzeki), aktualny stan posiadanych środków i prognozy na rok 2018 w tym zakresie.
Zgodnie z wolą uczestników poprzedniego zebrania walnego dokonano rozliczenia obowiązków członków na dzień 28.02.2018. Uwzględniając wcześniejsze ustalenia w w.w. terminie formalnie stowarzyszenie liczyło 35 członków. Osoby nierozliczone zostały skreślone z listy. Oczywiście nie zamykamy przed nikim drzwi – zawsze jest możliwość ponownego wstąpienia do stowarzyszenia po uregulowaniu zaległości.
    Zgromadzeni ma zebraniu w wyniku głosowania przyjęli sprawozdanie zarządu a członkowie zarządu i komisji rewizyjnej uzyskali absolutorium.

    Niezbędne zmiany formalno-prawne omówił wspomagający Zarząd w tym zakresie – Radca Prawny Mariusz Sawicki. Zgromadzeni na zebraniu w wyniku głosowania przyjęli zmiany w statucie (usunięcie ze statutu adresu, 6-osoowy skład Zarządu). Odwołano także jednego
z dotychczasowych członków Zarządu – Pawła Dowgwiłłowicza. Jako nową siedzibę stowarzyszenia przyjęto adres Kancelarii Radcy Prawnego Mariusza Sawickiego.

    Vce-Prezes Andrzej Kapusta – jak co roku przedstawił analizę naszych rejestrów połowów dodatkowo omawiając uwarunkowania biologiczne i formalne za i przeciw prowadzeniu gospodarki wędkarskiej C&R.

    Po prezentacji odbyła się pełna emocji dyskusja zgromadzonych w wyniku której uznano potrzebę podjęcia uchwały określającej stanowisko Stowarzyszenia co do oczekiwanego modelu wędkarstwa na Pasłęce. Głosowano dwie opcje:

1)    C&R w kształcie obecnie obowiązującym na odcinku objętym systemem 10-pozwoleń.
2)    Dopuszczenie zabierania 1szt. pstrąga z wymiaru widełkowego 35-40cm (na tym etapie nie zdefiniowano jakiego okresu dotyczyłoby zabieranie w.w. 1 szt. – dzień?, tydzień?, miesiąc?).

W wyniku głosowania przyjęta została opcja 1. (18 głosów za / 7 przeciw, przy 25 głosujących).

Na zakończenie zebrani wskazali na potrzebę zorganizowania spotkania towarzyskiego członków nad Pasłęka połączonego z pracami na rzecz rzeki. Wstępnie jako optymalny termin ustalono 14-15 kwietnia.  O „rozwoju wydarzeń” w tym zakresie będziemy informować.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”

Dodaj komentarz