• Home
  • /
  • Sprawy organizacyjne
  • /
  • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok
Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok


Olsztyn  2017-12-21

                                                             Pani Małgorzata Krupa

Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

                                                              w Olsztynie

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” za 2017 rok

 W roku 2017­­ członkowie naszego stowarzyszenia kontynuowali działalność statutową wspierając działania RDOŚ i ZO PZW w Olsztynie.

Intensywność połowów na terenie rezerwatu

Członkowie TMP Passaria poławiali ryby na odcinku od wpływu Pasłęki z jeziora Isąg do mostu w miejscowości Szatanki oraz w rzece Giłwa w okresie od stycznia do października. Wędkarz, który poławia ryby na tym terenie musi legitymować się zezwoleniem imiennym wydanym przez ZO PZW w Olsztynie z up. Regionalnego Konserwatora Przyrody. W myśl zapisów PZO dla rz Pasłęki, na ww. części rezerwatu, może przebywać w celu sportowego połowu ryb, maksymalnie 10 osób dziennie. Ograniczenia te są ściśle kontrolowane przez Zarząd TMP przy pomocy elektronicznego systemu aktywowania zezwoleń. Dzięki temu systemowi wiemy też, że nasza presja na obszar chroniony była znikoma. Członkowie TMP Passaria wykorzystali w sezonie 2017 niecałe 10% dostępnych zezwoleń (dokładnie 277).

Intensywność połowów, a tym samym wykorzystania pozwoleń podlegała sezonowym zmianom. Najmniej osób poławiało ryby w październiku, a najwięcej w maju. Największa intensywność połowów ryb przypada na okres od marca do czerwca, kiedy średnio jedna lub dwie osoby dziennie poławiają ryby. W maju wykorzystano 21% spośród wszystkich dostępnych zezwoleń. We wrześniu ani jedna osoba nie łowiła ryb na analizowanych odcinkach Pasłęki i Giłwy. Generalnie intensywność połowów ryb nie zmienia się od kilku lat. 

 Odłowy narybku

W odłowy narybku w dniach 7 i 9 kwietnia 2017 r. udział wzięło 15 osób. Ryby odłowione w Rentynce i Łukciance zostały wpuszczone do Pasłęki i Giłwy.

W niektórych dopływach Pasłęki pstrągi potokowe bardzo licznie przystępowały do tarła. Niestety ze względu na zabudowę hydrotechniczną (jazy) i regulację koryt, utraciły siedliska potrzebne do rozrodu. Pomimo tych przekształceń woda w dalszym ciągu jest chłodna i przynajmniej w wybranych odcinkach wciąż ma dobrą jakość. W wielu polskich strumieniach prowadzone są zarybienia wylęgiem pstrąga potokowego, a następnie odłowiony narybek wpuszczany jest do większych rzek. Taki sposób gospodarowania populacją pstrąga potokowego nazywany jest metodą wrocławską. W kwietniu i maju członkowie TMP Passaria przeprowadzili odłowy narybku wiosennego i zarybienia wylęgiem niewielkich strumieni płynących w górnym dorzeczu Pasłęki. Połowy narybku wiosennego potwierdziły, że pstrągi w pierwszym roku życia szybko przyrastają w Łukciance, a wolniej w Kanale Trojańskim i Rentynce. Niski poziom wód w tych strumieniach, obserwowany przez cały 2016 rok oraz „prace utrzymaniowe” polegające na wyrzucaniu na brzez piasku i żwiru oraz wykaszaniu roślinności wodnej i porastającej brzegi strumieni, bez wątpienia były czynnikami negatywnie wpływającymi na przeżywalność narybku. Zagęszczenia narybku wiosennego w tych strumieniach był bardzo małe, a liczebność sięgała kilku lub kilkunastu osobników na 100 m koryta. Warto jeszcze podkreślić, że jakość wody w Łukciance poniżej oczyszczalni ścieków w Łukcie w dalszym ciągu pozostaje zła, a w Kanale Trojańskim wręcz fatalna.

 Kolejny już raz apelujemy, aby objąć ten strumień szczególną ochroną. Jest to ciek o wyjątkowych walorach hydrologicznych, który jeszcze na początku naszego wieku był jednym z głównych tarlisk pstrągów z Pasłęki. Należy również podkreślić, że Łukcianka zawsze była siedliskiem chronionych gatunków – minoga strumieniowego i głowacza białopłetwego. Bezsensowne, powtarzane corocznie prace melioracyjne, doprowadziły do niemal całkowitej dewastacji tego unikalnego ekosystemu. Pozwolenie na kolejne melioracje będzie w naszej ocenie wielkim błędem i przyniesie niepowetowane straty dla całego obszaru Natura 2000 w dorzeczu Pasłęki.

Zarybienia

Zarybienia wylęgiem żerującym i narybkiem letnim pstrąga potokowego odbyły się w dniach 10.04 i 25.05 maja. W pracach tych udział wzięło 13 osób. W sumie do wód Pasłęki i jej dopływów wpuszczono 162 250 wylęgu żerującego i narybku letniego.

Połowy tarlaków

W odłowach tarlaków pstrąga potokowego przeprowadzonych w dniach od 21 października do 11 listopada uczestniczyło 29 członków stowarzyszenia Passaria. Pasłęka i jej dopływy w znacznym stopniu zostały uregulowane. W efekcie prac regulacyjnych bardzo ograniczona została powierzchnia habitatów dogodnych do tarła dla pstrągów. Tarło pstrągów potokowych w północno-wschodniej Polsce odbywa się od października do grudnia. Na tarliska wybierane są miejsca o szybkim przepływie wody i żwirowym dnie. Ikra zakopywana jest w tzw. gniazdach, mających formę kopca usypanego z drobnego żwiru. Ponieważ w Pasłęce i jej dopływach powierzchnia tarlisk co roku zmniejsza się, samice wielokrotnie składają ikrę w tych samych miejscach, niszcząc gniazda innych pstrągów. Dlatego odławiamy niedużą ilość tarlaków z lokalnej populacji, a wiosną zasilamy ją wylęgiem. W tym roku ryby zostały wytarte nad rzeką i wypuszczone w miejscu złowienia. W sumie złowiliśmy kilkadziesiąt pstrągów, od których pobraliśmy 3 litry ikry. Po kilku miesiącach inkubacji wylęg trafi do Pasłęki i jej dopływów. Pragniemy zwrócić w tym miejscu uwagę, że działania te są konsekwencją zapisów PZO dla rezerwatu na Pasłęce.

Liczenie gniazd

Gniazda pstrągów potokowych w Pasłęce i jej dopływach liczone są od 2013 r. Gniazda liczone są w okresie od listopada do grudnia. W tym roku jeszcze nie skończono liczenia, ale na dotychczas policzonych odcinkach rzek gniazd jest więcej niż w ubiegłym roku. 

Ochrona przed kłusownictwem

Członkowie TMP Passaria przeprowadzili 9 akcji antykłusowniczych, w których udział wzięło 14 osób. W ochronie rezerwatu od kilku lat współpracujemy z grupą Ochotniczej Straży Rybackiej działającą przy ZO PZW w Olsztynie. W 2017 roku przekazaliśmy dla tej grupy 2000 PLN na zakup sprzętu i ubrań. Strażnicy ci, działając wspólnie z członkami naszego stowarzyszenia skontrolowała 79ciu wędkarzy. W wyniku tych interwencji trzy sprawy skierowano na policję a dwie do rozpatrzenia przez Państwową Straż Rybacką w Ostródzie.

Organizacja pożytku publicznego

Miło jest nam poinformować, że po wielu latach starań Stowarzyszenie Miłośników Pasłęki „Passaria” zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego pod n-rem 1570.

Jesteśmy przekonani, że uznanie naszej organizacji za godną pojawienia się w takim towarzystwie, wpłynie pozytywnie na jej wizerunek i przysporzy nowych zwolenników.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd

KRS 00059946;    REGON 510387889;    konto bankowe: 85 1940 1076 3109 2603 0000 0000

Dodaj komentarz