Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Sprawozdanie ze spotkania w ZO PZW w Olsztynie 17.04.2012


 

Sprawozdanie ze spotkania w ZO PZW w Olsztynie 17.04.2012

Obecni:

 • Janusz Kozak – Dyr. ZO PZW w Olsztynie
 • Piotr Piskorski – Prezes Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria”
 • Jacek Rząsa – V-ce Prezes TMP d/s ochrony
 • Andrzej Kapusta – V-ce Prezes TMP d/s gospodarki
 1. Członkowie TMP „PASSARIA” poinformowali p. Dyrektora o zmianach jakie zaszły w stowarzyszeniu po ostatnim zebraniu walnym członków. Klub i Stowarzyszenie „Passaria” połączyły się w jedną organizację. Do wglądu pozostawiono sprawozdanie z ww. zebrania wraz z listą kontaktów do członków Zarządu.
 2. Potwierdzono obopólną wolę współpracy dla dobra populacji ryb szlachetnych w naszym rejonie ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Pasłęki.
 3. Poinformowano p. Dyrektora o wynikach spotkania z Rejonowym Konserwatorem Przyrody w Olsztynie na którym m.in. poruszana była sprawa zezwoleń jednodniowych na połów ryb w Pasłęce. Takie połowy, w myśl Zarządzenia MLiPD z dn. 05.01.1970 r powołującego Rezerwat i późniejszych uzgodnień, mogą być prowadzone wyłącznie przez wędkarzy posiadających zezwolenie na tę czynność wydane przez Konserwatora Przyrody.

      W związku z powyższym ustalono co następuje –

·         sumaryczna liczba zezwoleń na Pasłękę wydawana w każdym sezonie przez Okręg PZW Olsztyn z up. Konserwatora nie może przekroczyć 200 szt,

·         zezwolenia te wydawane są wędkarzom, którzy opłacają składkę na wody „górskie” w naszym okręgu,

·         wędkarze przyjezdni mogą dokonywać połowów na Pasłęce po opłaceniu w siedzibie okręgu licencji na kilka dni jednak wyłącznie jeśli będą jednocześnie mogli otrzymać imienne zezwolenie na dany sezon (ich liczba w danym momencie nie przekroczy 200szt),

·         opłaty za połów na wodach pstrągowych w okręgu olsztyńskim dokonane przelewem lub przekazem w żaden sposób nie upoważniają do połowów na terenie rezerwatu na Pasłęce,

·         ZO  umieści powyższą informację na swojej stronie internetowej najpóźniej do dn. 20.04.2012,

·         o powyższych ustaleniach strony poinformują Straż Rybacką oraz Policję,

·         temat zezwoleń jednodniowych na kolejne lata będzie ostatecznie rozpatrzony wspólnie przez ZO i TMP pod koniec sezonu 2012.

 1. Omówiono zarybienie jakie miało miejsce w dn. 27 marca 2012 r. Kol. Kapusta przedstawił wątpliwości TMP dotyczące systemu powiadamiania członków Stowarzyszenia o terminie zarybień oraz samym przeprowadzeniu akcji.

      Uzgodniono procedury na przyszłość:

 1. jeśli tylko informacja od producenta materiału zarybieniowego dotrze do Okręgu w odpowiednim czasie, Zarząd TMP będzie poinformowany o przewidywanym terminie akcji co najmniej tydzień wcześniej,
 2. zarybienia będą prowadzone przy udziale członków TMP, którzy jeśli zajdzie taka potrzeba, rozwiozą narybek w trudniejsze do dojazdu miejsca samochodami osobowymi,
 3. decyzja co do proporcji ryb przeznaczonych do zarybienia w konkretnych miejscach będzie pozostawiona wyznaczonemu każdorazowo przez Zarząd TMP członkowi Stowarzyszenia.
 1. Ustalono, że dobrowolna wpłata członków TMP na rzecz zarybienia będzie dokonana na konto ZO PZW Olsztyn z konta TMP do końca kwietnia 2012.
 2. Ustalono, że zarybienie narybkiem pstrąga będzie uzupełnione do kwoty z operatu do końca roku 2012.
 3. P. Dyrektor zobowiązał się do przekazania wpływów z tytułu składek na wody górskie w sezonie 2011 i 2012 w okręgu drogą mailową na adres Prezesa TMP.
 4. Prezes TMP „PASSARIA” przekazał na ręce Dyr. Kozaka ramowy plan działań i zamierzeń Towarzystwa na najbliższe lata z prośbą o wsparcie ze strony Okręgu.
 5. Ustalono, że do Okręgu będzie przekazana lista osób, które w poprzednich sezonach naruszyły przepisy ochrony rezerwatu w celu uniemożliwienia im korzystania z zezwoleń w przyszłych latach.

Podpisano – za Zarząd Prezes TMP „Passaria” Piotr Piskorski

Dodaj komentarz