Regulacja Pasłęki w Tomarynach


Jeden z klubowiczów stwierdził samowolne prace melioracyjne brzegów Pasłęki w miejscowości Tomaryny. Sprawa została zgłoszona na Policję. O przebiegu sprawy poinformujemy.

TMP wystosowało pismo do Policji w Gietrzwałdzie o uzasadnionym podejrzeniu bezprawnej melioracji  w obrębie rezerwatu „Ostoja bobrów na rz. Pasłęce”

Towarzystwo Miłośników                                                                                Olsztyn 08.04.2015

Pasłęki „Passaria”

Ul. Ratuszowa 17/4

10-545 Olsztyn

                                                               Komisariat Policji w Gietrzwałdzie                                                              

Niniejszym  zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu bezprawnego wykonania prac melioracyjnych, przy użyciu ciężkiego sprzętu, na terenie rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” w miejscowości Tomaryny.

W trakcie oględzin terenów położonych nad rzeką ujawniliśmy na działkach oznaczonych numerami 391, 392/9, 392/11, 392/12, 209 oraz 214/10  (zdjęcia przedstawiamy w załączeniu) przeprowadzone na odcinku kilkuset metrów w rzece Pasłęce, wzdłuż linii brzegowej, prace melioracyjne. Prace te polegały na naruszeniu koryta rzecznego, zniszczeniu roślinności wodnej i nadbrzeżnej oraz naruszeniu żwirowego dna, co doprowadziło do zniszczenia potencjalnych tarlisk chronionych gatunków ryb, w tym głowacza białopłetwego, strzebli potokowej oraz pstrąga potokowego.  Dokonano ponadto wyprostowania koryta rzecznego, wybrania osadów z dna, zamieniając w ten sposób koryto rzeki w kanał.

         Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP z 1970 r. Nr 2, poz. 21). W rezerwatach przyrody obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

– Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy na terenie rezerwatu przyrody zabrania się użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.

– Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy na terenie rezerwatu przyrody zabrania się m.in. zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody.

–  Zgodnie z art. 118 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne –na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót.

    W tym miejscu pragnę zauważyć, że w myśl art. 127 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto zgodnie z art. 131 pkt 8 ww. ustawy, kto bez decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wbrew ustalonym w niej warunkom prowadzi na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych roboty polegające na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także roboty melioracyjne, odwodnienia budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniające stosunki wodne podlega karze aresztu albo grzywny.

 W związku z powyższym, mając na uwadze, iż we wskazanym miejscu mogło dojść do popełnienia wykroczenia, zawiadamiamy, jak w treści niniejszego pisma.

Załączniki:

Zdjęcia z miejsca zdarzenia

Zdjęcie z Geoportalu z nr. działek

Dodaj komentarz