Nielegalna wycinka drzew w obrębie rezerwatu


 

10 kwietnia 2015r. stwierdziliśmy nieuprawnioną wycinkę drzew w obrębie rezerwatu na brzegu Pasłęki w okolicach wsi Kasztanowo. O sprawie poinformowaliśmy Urząd Miasta i Gminy Miłakowo oraz RDOŚ w Olsztynie.


Olsztyn 07 kwietnia 2015 r.

Urząd Gminy w Miłakowie

Niniejszym  zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu bezprawnego wycięcia drzew w okolicy miejscowości Kasztanowo

W trakcie oględzin terenów położonych nad rzeką Pasłęką, działek nr 135/21oraz 135/22 ujawniliśmy przeprowadzoną wycinkę drzew. W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie informacji, czy została wydana zgodna na wycięcie drzew, w jakiej ilości oraz jakich gatunków.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.): usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek: 1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości; 2)   właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zwracamy się o udzielenie informacji, czy i kiedy taka zgoda została wydana, nadto czy organ wydający zgodę dokonał oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, zgodnie z treścią art. 83 ust 2c ustawy. 

Istnieje podejrzenie, że część drzew została wycięta z terenu rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Zgodnie  z art. 60 ust 6 pkt  2 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.): W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3, bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się: wycinania drzew lub krzewów; Wskazujemy ponadto, iż zgodnie z zapisami ustawy art. 83 ust. 5  Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zwracamy się o udzielenie informacji, czy zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym terenów rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”, została wydana.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 lit b ustawy o ochronie przyrody „kto umyślnie narusza zakazy występujące w rezerwatach przyrody, podlega karze aresztu albo grzywny”. W związku z powyższym, mając na uwadze, iż we wskazanym miejscu mogło dojść do popełnienia wykroczenia, zwracamy się o udzielenia informacji, jak w treści niniejszego pisma.

W załączeniu przedkładamy zdjęcia nieruchomości, na której zostały wycięte drzewa.

Dodaj komentarz