Zmętnienie rzeki Pasłęki


Stowarzyszenie Miłośników Pasłęki „PASSARIA”

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 7/4

www.passaria.org

TMP/OŚ/01/2015                                        

                                                                                                                                                                                                                                 Olsztyn, 02.03.2015

                                      Warmińsko-Mazurski

                                      Wojewódzki Inspektor

                                      Ochrony Środowiska

                                      10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13b

Dotyczy: Niepokojący stan jakości wody w Pasłęce

Ilość i jakość wody w Pasłęce oraz jej stan ekologiczny są objęte szczególnym zainteresowaniem członków stowarzyszenia PASSARIA. 20 lutego jeden z naszych członków w trakcie łowienia ryb zauważył, że przezroczystość wody w Pasłęce znacznie obniżyła się. W pobliżu miejscowości Stare Kawkowo przezroczystość wody gwałtownie ulega pogorszeniu. Przyczyną tego stanu jest dopływ wody zawierającej bardzo dużą ilość ilastej zawiesiny, w kolorze brudnego mleka. Woda wypływa ze podziemnego źródła lub uszkodzonego drenu w odległości 1-2 metrów od brzegu Pasłęki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wspomniane zjawisko występuje na granicy działki nr 38 należącej do p. Pawlikowskiego. Ze Starego Kawkowa. Wizja terenowa przeprowadzona przez członków naszego stowarzyszenia wykazała, że znacznie zmętnione wody Pasłęki ma zasięg przynajmniej 20 km. Nasze obserwacje wskazują, że bardzo silnie zmętniona woda w Pasłęce utrzymuje się przynajmniej od dwóch tygodni.

Różnorodne substancje rozpuszczone w wodzie mogą mieć istotny wpływ na faunę i florę oraz właściwości fizyczno-chemiczne wody. W przypadku ryb przyjmuje się, że koncentracja zawiesiny ogólnej poniżej 25 mg/l nie ma niekorzystnego wpływu, ale już wzrost powyżej 80 mg/l wpływa negatywnie na ryby. Substancje ilaste osadzając się na powierzchni ikry ograniczają wymianę tlenową, a w konsekwencji powodują obumieranie ikry. Znaczne zmętnienie wody oraz duża ilość zawiesiny wpływa również niekorzystnie na stadia larwalne i juwenalne ryb. Małe ryby mają zdecydowanie mniejsze zdolności odpłynięcia ze strefy wody z dużą ilością iłu, dlatego zmuszone są na długotrwałe przebywanie w bardzo mętnej wodzie. Osadzanie się substancji ilastych na skrzelach ryb zmniejsza powierzchnie oddechowa, a w ostateczności prowadzi do śmierci ryb w wyniku niedotlenienia organizmu.

Znaczne zmętnienie wody w wyniku dopływania minerałów ilastych może przybrać formę katastrofy ekologicznej. Latem 2010 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do rozmycia skarp budowanej obwodnicy Słupska. Spowodowało to zanieczyszczenie tarlisk ryb litofilnych (minoga strumieniowego, głowacza, troci wędrownej), obniżenie efektywności rozrodu naturalnego oraz zniszczenie stanowisk włosieniczników. RDOŚ w Gdańsku nakazała inwestorowi wykonanie działań naprawczych i kompensujących poniesione straty przyrodnicze.

W załaczeniu zdjęcia z miejsca awarii oraz mapka poglądowa terenu (zał.1).

 Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o podjętych działaniach.                                                 

                                                                                                                                                           Za Zarząd

Otrzymują:

1.        Adresat – za zw. potwierdzeniem odbioru

2.       Pan Tadeusz Mordasiewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

  1. Pani Ewa Skowron, Dyrektor ZMiUW w Olsztynie, ul. Partyznatów 24
10-526 Olsztyn
  2. Pan  Rafał Kaszubowski, Dyrektor Okręgu PZW w Olsztynie, ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn

5.      TMP PASSARIA – 1 egz. a/a

Dodaj komentarz