Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Walne zebranie członków Stowarzyszenia


 

17.01.2013 – odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godz. 18.00 w Resturacji „Sielanka” w Gietrzwałdzie.

Zebranie prowadził Prezes Towarzystwa – Piotr Piskorski.

            Omówiono działalność Towarzystwa w roku ubiegłym (2012), prace które trwają obecnie, plany na rok 2013, oraz sprawy bieżące (zgłoszone na zebraniu).  Jako tematy i zagadnienia którym poświęcono najwięcej uwagi warto wymienić:

1)      Sprawozdania z działalności Towarzystwa w roku 2012.

W ubiegłym roku członkowie TMP „Passaria” wzięli udział w następujących pracach:

·         26.03 – znakowanie narybku pstrąga potokowego przeznaczonego do zarybienia Pasłeki;

·    27.03 – zarybienie w.w. znakowanym narybkiem (8000 szt.) na odcinku od j. Isąg do wsi Pityny;

·    04.04 – zarybienie Pasłęki 160 000 szt. wylęgu pstrąga potokowego (wraz z przedstawi-cielem ZOPZW w Olsztynie);

·    27.04  – lustracja rz. Łukty (stwierdzono możliwość zanieczyszczenia rzeki odpadami
z jednego z gospodarstw – poinformowano odpowiednie władze);

·    29.04 – akcja sprzątania brzegów rzeki od wsi Pelnik do wsi Szatanki – zebrano 16 worków śmieci o poj. ok. 200 l każdy (pomocy udzieliło N-ctwa Kudypy);

·    30.05 – uczestniczyliśmy w spotkaniu Rady Gminy w Łukcie (omawiano zagadnienia ochrony przyrody dotyczące rz. Pasłęki) – spotkanie to oceniamy jako „początek drogi” do znalezienia możliwości współpracy;

·    22.06 – podpisano porozumienie z Zarządem Okręgu PZW o współpracy w zakresie ochrony rezerwatu na rz. Pasłęce i gospodarki wędkarskiej na tym terenie;

·    10.10 – członkowie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami ZMiUW w Olsztynie wzięli udział w lustracji zagrożeń jakie miałaby stwarzać dla okolicznych rolników rz. Łukta – nie stwierdzono logicznych powodów dla prowadzenia kolejnych prac w korycie rzeki. Wstępnie uzgodniono plan współdziałania w dziedzinie renaturalizacji rz. Łukty, która była niegdyś i dalej powinna być cennym tarliskiem ryb z rz. Pasłęki. Prace nad tym projektem dalej trwają – jest szansa na ich powodzenie;

·    27.10, 30.10 oraz 03.11 dokonano odłowów tarlaków pstrąga potokowego w rz. Pasłęce,
w celu pozyskania materiałów rozrodczych do podchowu narybku i wzmocnienia stada tarłowego w Komorowie. 10.11 – odłowów dokonano w rz. Łukcie. Po pobraniu (na miejscu) produktów płciowych wszystkie ryby wróciły do rzeki w miejscu odłowienia. Zapłodnioną ikrę (ok. 25000 ziaren) przewieziono do ośrodka w Komorowie;

·    21.10 – 11.11 – jak co roku chroniliśmy tarliska na rzece Pasłęce i Łukcie.

·    grudzień – interwencja w sprawie zanieczyszczenia starorzecza rz. Giłwy.

2)      Informację o zaawansowaniu prac nad przekształceniem Towarzystwa w organizację pożytku publicznego.

Prace trwają praktycznie od początku ubiegłego roku. Jest to proces formalnie mocno skomplikowany, pracochłonny i dlatego niestety długotrwały.  Przewidujemy, iż uda nam się to zakończyć jeszcze w kwietniu 2013.

3)      Nowy system udostępniania zezwoleń na wędkowanie.

Obecnie każdy członek towarzystwa ma swoje konto – zamawianie zezwoleń odbywa się przez internet.

Informacje techniczne: Jacek Rząsa       tel.: 695 662 157,   e-mail: fario1@interia.pl

Równolegle działa „system stary” (w razie problemów technicznych)

Na jesiennym zebraniu przeanalizujemy praktyczne zalety/wady nowego systemu, w razie potrzeby wprowadzimy usprawnienia i podejmiemy decyzję o jego ostatecznym kształcie.

4)      Aktualne zagrożenia dla rzeki oraz planowane sposoby im przeciwdziałania w tym uruchomienie programu „patroli ekologicznych” tj. identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu zanieczyszczeń w zlewni rzeki Pasłęki.

Pomysł nie jest nowy – w zeszłym roku został on „zamrożony” ze względu zaawansowany sezon wegetacyjny roślin – tak więc zróbmy to teraz (zimą – i wczesną wiosną).

Dla przypomnienia powtórzenie komunikatu w tej sprawie z roku ubiegłego.

Naszym zadaniem będzie zlokalizowanie w terenie i wyeliminowanie (poprzez dalsze działania władz Towarzystwa) zagrożeń dla ekosystemu rzeki Pasłęki i jej dopływów. Celem
ww. projektu jest m.in:

·         odnalezienie wszystkich nielegalnych miejsc wprowadzania ścieków do wód rzeki;

·         zlokalizowanie nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;

·         odnotowanie nielegalnych melioracji czy też budowy urządzeń wodnych (zastawki, jazy, piętrzenia itd.) mogących zakłócać wędrówki ryb;

·         stwierdzanie niewłaściwego gospodarowania wodą i zakłócania stosunków wodnych przez źle eksploatowane elektrownie wodne lub inne instalacje hydrotechniczne;

·         odszukiwanie miejsc nielegalnej wycinki drzew rosnących wzdłuż rzeki i jej dopływów.

Członkowie Towarzystwa, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w ww. projekcie wyposażeni zostaną w urządzenie GPS (celem podania dokładnej lokalizacji miejsca gdzie występuje zagrożenie), mapę topograficzną odcinka rzeki objętego oględzinami (celem zaznaczenia w przybliżeniu miejsca np. wprowadzania ścieków) oraz cyfrowy aparat fotograficzny do tworzenia dokumentacji wizualnej wykorzystywanej w późniejszych działaniach.

Władze TMP „PASSARIA” po uzyskaniu danych zebranych w terenie występować będą pisemnie do właściwych organów tj.:

·         w szczególnie poważnych przypadkach, mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa, kierowane będą wnioski do organów ścigania czyli do policji i prokuratury;

·         w przypadkach leżących w kompetencji włodarzy samorządowych (np. nielegalnych wysypiskach śmieci czy odprowadzaniu ścieków z gospodarstw domowych) prowadzone będą monity do wójtów i burmistrzów gmin leżących w zlewni Pasłęk;

·         w sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony przyrody oraz dotyczących szkód
w środowisku (np. nielegalna wycinka drzew lub naruszenie zasad określonych dla rezerwatu) pisemnie powiadamiana będzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – jako organ rządowy odpowiadający za ochronę przyrody;

·         w przypadkach dotyczących zachwiania stosunków wodnych oraz niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodnych informacje oraz żądania podjęcia działań kierowane będą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – jako do włodarza wód płynących z ramienia państwa;

·         w sytuacji stwierdzenia negatywnego oddziaływania zakładów przemysłowych na zlewnię rzeki TMP „PASSARIA” będzie występować do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskami o przeprowadzenie kontroli interwencyjnych w ww. zakładach.

Pierwszym krokiem jaki zamierzamy zrealizować jest przeprowadzenie monitoringu rzeki Łukcianki (wraz z wypływem z jeziora Marąg) na odcinku pomiędzy ujściem Marąga do rzeki Pasłęki, a miejscowością Molza. Chętni do podjęcia się ww. działania wyposażeni zostaną w sprzęt terenowy, a ich uczestnictwo zaliczone zostanie do odpracowanych działań na rzecz Towarzystwa.

Osoby chętne do podjęcia się ww. projektu proszone są o zgłaszanie się do:

– Tomka Szymaniuka    tel.: 609 557 666,   e-mail: t.szymaniuk@wp.pl

          – Jacka Rząsy                tel.: 695 662 157,   e-mail: fario1@interia.pl


 

Dodaj komentarz