Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Pisma w sprawie zanieczyszczeń Pasłęki


 

Zn. TMP/OŚ/072012                                                                         Olsztyn, 29.11.2012 r.

Pan

Mieczysław Ziółkowski

Wójt  Gminy Gietrzwałd

ul. Olsztyńska 2

11 – 036 Gietrzwałd

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki PASSARIA z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu  28 listopada 2012 r. członkowie Towarzystwa (realizując jeden ze statutowych obowiązków) przeprowadzali coroczną akcję ochrony tarlisko pstrągów potokowych w rzece Pasłęce i jej dopływach. W trakcie ww. akcji zlokalizowano miejsce prawdopodobnego zanieczyszczenia środowiska (starorzecza rzeki Giłwy mającego okresowe połączenie z ww. rzeką i dalej z rzeką Pasłęką) ciekami bytowymi mogącymi pochodzić z nieszczelnego zbiornika bezodpływowego gospodarstwa znajdującego z się w pobliżu.

Ww. starorzecze zlokalizowane jest w okolicy mostku nad rzeką Giłwą w linii drogi Woryty – Pelnik, w okolicy kapliczki i starego młyna położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3117/5 (lokalizacja starorzecza zgodnie z współrzędnymi GPS:    N 53º46’41.72”, E 20º11’6.69”).

W trakcie oględzin członkowie TMP PASSARIA zauważyli, iż ww. starorzecze wypełnia ciecz o sino szarym zabarwieniu (odmiennym od barwy wody w innych tego typu zbiornikach zlokalizowanych w okolicy), przypominająca z wyglądu nie oczyszczone ścieki bytowe oraz cechująca się zapachem gnilnym właściwym dla ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. W ocenie członków TMP PASSARIA  ścieki wypełniające ww. starorzecze mogą pochodzić z nieszczelnego zbiornika bezodpływowego gospodarstwa lokalizowanego w pobliżu.

Usytuowanie ww. starorzecza na terenie przyległym do rzeki Giłwy w odległości nie zapewniającej bezpiecznego buforu dla ekosystemu Giłwy i Pasłęki daje podstawy sądzić, iż np. w trakcie kolejnych opadów atmosferycznych może dochodzić do wprowadzania biogenów do środowiska wodnego.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity –  Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) łaściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w gminach przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych  w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Art. 5 ust. 6 ww. ustawy stanowi, iż nadzór nad realizacją ww. obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W związku powyższym przekazuję przedmiotową sprawę do załatwienia zgodnie  posiadanymi kompetencjami, jednocześnie proszę o potraktowanie jej jako pilnej oraz o przekazanie informacji o podjętych działaniach do RDOŚ w Olsztynie oraz PZW w Olsztynie.

Podpisano – za Zarząd Prezes TMP „Passaria” Piotr Piskorski

Otrzymują:

1.                 Adresat – za zw. potwierdzeniem odbioru

2.                Pan Stanisław Dąbrowski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

3.                Pan Janusz Kozak

Dyrektor Okręgu PZW w Olsztynie

ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn

4.                TMP PASSARIA – 1 egz. a/a


 

Olsztyn, 10 maja 2012 r.

                                                                                        Pan Kazimierz Biedulski  

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Łukta

                                                                        ul. Mazurska 2

                                                                        14–105 Łukta

Szanowny Panie Przewodniczący,

     Jak zapewne Panu wiadomo, przez teren Gminy płynie rzeka Pasłęka na której od 1970r istnieje Rezerwat Przyrody pn. „Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce”. W rzece tej i na terenie jej zlewni, żyje szereg rzadkich gatunków zwierząt – a w tym przedmiot naszych szczególnych zainteresowań – wrażliwe na wpływy cywilizacyjne pstrągi potokowe.

Od momentu powołania do życia Klubu PASSARIA (1989r) i Towarzystwa Miłośników Pasłęki PASSARIA (1996r) staramy się współpracować z urzędami, instytucjami i organizacjami, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Dlatego też bardzo liczymy na współpracę z Gminą Łukta i jej władzami. Zwłaszcza, że w samej miejscowości Łukta płynie rzeka Łukcianka – dopływ Morąga, który ma wyjątkowe znaczenie dla populacji pstrągów w Pasłęce.

Rzeka Łukcianka była, i częściowo nadal jest ważnym miejscem tarłowym pstrągów i naturalnym podchowalnikiem narybku tego gatunku. Z uwagi na wyjątkowe położenie i walory ekologiczne, wciąż ma ona wielki potencjał, którego chcemy bronić za wszelką cenę i liczymy na pomoc władz gminy w tym zakresie. 

Rozporządzeniem Nr 46 z dnia 25.10.1990r Wojewoda Olsztyński uznał unikalność Łukcianki, ustanawiając na niej obręb ochronny pstrąga potokowego. Mimo to jest wciąż jest ona celem meliorantów, którzy planują kolejne prace „konserwacyjne” dewastujące ten powoli odradzający się ekosystem.

Liczymy na to, że Władze Gminy Łukta zauważą i docenią z jaką „perłą” mamy tu do czynienia i pomogą nam w jej ochronie.

 Mając na uwadze konieczność przedstawienia swoich poglądów, planów i zamierzeń, prosimy o wyznaczenie terminu i miejsca spotkania przedstawicieli naszego Towarzystwa z Radą Gminy Łukta oraz Panem Wójtem. Na spotkaniu tym chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące statutowych celów i zakresu działań Towarzystwa Miłośników Pasłęki „PASSARIA” oraz planów związanych z terenem Gminy Łukta.

                                                                                                    Z poważaniem

Podpisano – za Zarząd Prezes TMP „Passaria” Piotr Piskorski

 Zn. TMP/OŚ/01/2012                                                                     Olsztyn, 08 maja 2012 r.

Sz. P.  Dr Danuta Budzyńska

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

ul. 1-go Maja 13b

10-117 Olsztyn

 Szanowna Pani Inspektor,

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki PASSARIA z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu  27 kwietnia 2012 r. członkowie Towarzystwa (realizując jeden ze statutowych obowiązków) przeprowadzili coroczną akcję sprzątania brzegów rzeki Pasłęki i jej dopływów. W trakcie ww. akcji zlokalizowano miejsce magazynowania dużej ilości obornika w najbliższym sąsiedztwie rzeki Łukcianki, stanowiącej dopływ Pasłęki, miejsce bytowania i rozmnażania ryb łososiowatych oraz obręb ochronny pstrąga potokowego powołany rozporządzeniem Wojewody Olsztyńskiego Nr 46 z dn. 25.10.1990r.

Pryzma obornika znajduje się na działce oznaczonej nr geod. 71/77 i należącej prawdopodobnie do Pana Roberta Malinowskiego, współwłaściciela Gospodarstwa Rolnego „Indor-Drób” S.C. Ww. pryzma położona jest naprzeciwko gminnej oczyszczalni ścieków w Łukcie (na drugim brzegu rzeki) w odległości kilkunastu metrów (10-20 m) od linii brzegowej  cieku. W razie potrzeby dysponujemy zdjęciami z opisanego miejsca.

W trakcie oględzin zauważono ślady spływu powierzchniowego wypłukanych fragmentów obornika co prawdopodobnie miało miejsce w trakcie poprzedzających oględziny opadów atmosferycznych. Usytuowanie ww. pryzmy obornika na terenie nachylonym w kierunku rzeki oraz w odległości nie zapewniającej bezpiecznego buforu dla ekosystemu Łukcianki daje podstawy sądzić, iż w trakcie kolejnych opadów atmosferycznych może dochodzić do wprowadzania biogenów do środowiska wodnego.

W związku z powyższym, Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki PASSARIA, powołując się na przepisy zawarte w art. 2  ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) oraz  § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania  (Dz. U. z dnia 12 maja 2008 r.) wnosi o podjęcie kontrolnych działań interwencyjnych w Gospodarstwie Rolnym „Indor-Drób” S.C.

Mając na uwadze wzrost temperatury oraz możliwość spadku natlenienia wody w nadchodzącym okresie letnim (co nie pozostaje bez znaczenia dla preferujących chłodne, dobrze natlenione wody ryb łososiowatych) prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

                                                                                                             Z poważaniem

Podpisano – za Zarząd Prezes TMP „Passaria” Piotr Piskorski

Otrzymują:

1.                 Adresat – za zw. potwierdzeniem odbioru

2.                Pan Stanisław Dąbrowski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

3.                Pan Jan Leonowicz  

Wójt  Gminy  Łukta

ul. Mazurska 2, 14–105 Łukta

4.                Pan Janusz Kozak

Dyrektor Okręgu PZW w Olsztynie

ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn

5.                TMP PASSARIA – 1 egz. a/a

Dodaj komentarz