Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Pismo do Starosty powiatowego


 

Zn. TMP/OŚ/06/2012                                                                          Olsztyn, 21 maja 2012 r.

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

         Działając w imieniu Towarzystwa Miłośników Pasłęki „Passaria” z siedzibą w Olsztynie, zwracam się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu numer GŚ-III.6341.1.4.2012.JZ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

            Stowarzyszenie „Passaria” zajmuje się m.in. ochroną ginących gatunków ryb takich jak: pstrąg potokowy i lipień (§ 7, 8 statutu) oraz ich środowiska, w związku z tym wnoszę o dopuszczenie do udziału w niniejszej sprawie.

            W szeregach naszej organizacji znajduje się wiele osób z wykształceniem wyższym na kierunkach Ochrony Środowiska, Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego. Od lat przedmiotem naszego zainteresowania są w/w ginące gatunki ryb w naszym regionie. W związku z tym pragniemy zwrócić uwagę na kilka niezwykle istotnych dla przedmiotowej sprawy kwestii.

            Przede wszystkim projekt turbin jak i samej zapory na rzece Łyna w Ustrychu Gm. Stawiguda powinien zawierać przepławkę umożliwiającą migrację ryb. Bez tego technicznego elementu wędrówki ryb nie są możliwe. Brak przepławki jest szczególnie istotny dla unikalnej w skali kraju populacji jeziorowej formy pstrąga, której szczątkowe ilości wciąż zamieszkują wody jezior położonych na szlaku Łyny (Łańskie, Święte, Ustrych). Jest to naruszenie naturalnych migracji i wędrówek ryb, bez których nie jest możliwy ich dalszych rozród. Wieloletnie odcięcie drogi ryb do tarlisk położonych na odcinku rzeki Łyny poniżej śluzy w m. Ustrych spowodowało już poważne zmniejszenie liczebności tych rzadkich ryb w zlewni Łyny. Budowa przepławki umożliwi więc wędrówki tarłowe ale również pokarmowe i środowiskowe.

            Nie bez znaczenia wydaje się również możliwość gromadzenia się ryb zamieszkujących rz. Łynę poniżej jazu w Ustrychu w celu odbycia wędrówki tarłowej w górnych odcinkach rzeki. Może to prowokować aktywność kłusowników, z których okolice wsi Ruś słyną w całym województwie.  

            Sugerujemy więc dokonanie szczególnej analizy i zbadanie wpływu jaki wywrze na lokalnym ekosystemie wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierającego możliwość użytkowania turbinowni z trzema komorami bez przepławki.

                                                                                               Z poważaniem

Podpisano – za Zarząd Prezes TMP „Passaria” Piotr Piskorski

Otrzymują:

1.                 Adresat – za zw. potwierdzeniem odbioru

2.                Pan Stanisław Dąbrowski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

3.                TMP PASSARIA – 1 egz. a/a

Dodaj komentarz