Towarzystwo Miłośników Pasłęki Passaria

Powstanie Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”


 

Zn. TMP/OŚ/02/2012                                                             Olsztyn, 10 maja 2012 r.

Sz. P.  Halina Czarnecka

Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80 – 804 Gdańsk

 Szanowna Pani Dyrektor,

Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „PASSARIA” z siedzibą w Olsztynie uprzejmie informuje, iż w dniu  2 marca 2012 r. nastąpiło formalne połączenie dwóch organizacji: Olsztyńskiego Klubu Pstrągarzy „Passaria” – założonego w 1989r. oraz  Towarzystwa Miłośników Pasłęki – zarejestrowanego 01.02.1996r. (KRS 7746/01/897).

W wyniku ww. połączenia powstało Towarzystwo Miłośników Pasłęki „Passaria”, działające we współpracy z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie.

Świadomość konieczności ochrony przyrody naszego regionu oraz ochrony środowiska życia rzadkich ryb łososiowatych, stała się przyczynkiem do powstania TMP „PASSARIA”, które to postawiło sobie za cel ochronę wód „pstrągowych” województwa warmińsko-mazurskiego oraz ginących gatunków ryb (m.in. pstrąga potokowego i lipienia), ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Pasłęki i jej dorzecza.

Jednym z głównych celów statutowych TMP „PASSARIA” jest szeroko pojęta ochrona przyrody, identyfikacja zagrożeń oraz monitoring zanieczyszczeń w zlewni rzeki Pasłęki. Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez lokalizowanie w terenie i wyeliminowanie (poprzez dalsze działania władz Towarzystwa) zagrożeń dla ekosystemu rzeki Pasłęki i jej dopływów. Celem ww. projektu jest m.in.:

·         odnalezienie wszystkich nielegalnych miejsc wprowadzania ścieków w dorzeczu rz. Pasłęki;

·         zlokalizowanie nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;

·         odnotowanie nielegalnych melioracji czy też budowy urządzeń wodnych (zastawki, jazy, piętrzenia itd.) mogących zakłócać wędrówki ryb;

·         stwierdzanie niewłaściwego gospodarowania wodą i zakłócania stosunków wodnych przez źle eksploatowane elektrownie wodne lub inne instalacje hydrotechniczne;

·         odszukiwanie miejsc nielegalnej wycinki drzew rosnących wzdłuż rzeki i jej dopływów;

W związku z powyższym Zarząd Towarzystwa Miłośników Pasłęki „PASSARIA” działając na podstawie przepisu zawartego w art. 28 oraz w art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.   z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość uczestniczenia na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zlewni rzeki Pasłęki, prowadzonych przez RZGW w Gdańsku.

                                                                                                                      Z poważaniem

Podpisano – za Zarząd Prezes TMP „Passaria” Piotr Piskorski

Otrzymują:

1.                 Adresat – za zw. potwierdzeniem odbioru

2.                Pan Stanisław Dąbrowski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn

3.                Pan Jan Leonowicz  

Wójt  Gminy  Łukta

ul. Mazurska 2, 14–105 Łukta

4.                Pan Janusz Kozak

Dyrektor Okręgu PZW w Olsztynie

ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn

5.                TMP PASSARIA – 1 egz. a/a

Dodaj komentarz